Training Manager ( Talent Development and Culture Manager) Toàn thời gian

3C Ton Duc Thang Street,District 1Ho Chi Minh City,Vietnam
500$ - 1000$

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Mô Tả Công Việc

Responsible for the training and development needs and managing the training function of the property.
• Provide a professional, advisory and executive support service to the General Manager to assist in meeting the strategic goals of the establishment.
Cung cấp sự hỗ trợ, tư vấn, điều hành chuyên nghiệp cho Tổng Quản lý nhằm hỗ trợ rong việc đạt được các mục tiêu chiến lược của khách sạn.

• Ensure that all new employees attend the Hotel Orientation program
Đảm bảo tất cả nhân viên đều tham gia Chương trình đào tạo Định hướng của khách sạn.

• Conduct training needs analysis of the hotel and departments.
Tiến hành phân tích nhu cầu đào tạo của bộ phận và khách sạn.

• In conjunction with Department Heads, develop departmental on the job training schedules that meet departmental operating objectives.
Phối hợp với các Trưởng Bộ phận, phát triển kế hoạch đào tạo nghề cho từng phòng ban nhằm đạt được các mục tiêu hoạt động của từng bộ phận.

• Design, produce and implement training programs to meet specific department/hotel needs.
Thiết kế, sản xuất và thực hiện các chương trình đào tạo nhằm đạt được nhu cầu cụ thể của từng bộ phận cũng như khách sạn.

• Establish a training library of books, videos, journals and resources to assist trainer and staff development.
Thiết lập thư viện đào tạo bao gồm sách, phim, tạp chí và các nguồn khác nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của người huấn luyện và nhân viên.

• Prepare and administer the training calender on a regular basis.
Chuẩn bị và quản lý lịch đào tạo cơ bản thường xuyên.

• Ensure all staff receives ongoing training in Starwood Corporate Training Programs.
Đảm bảo tất cả nhân viên được đào tạo liên tục trong Chương trình đào tạo của Starwood.

• Facilitate management training programs.
Tạo điều kiện cho chương trình đào tạo quản lý.

• Source and obtain specialist assistance to conduct training when needed.
Luôn sẵn sàng hỗ trợ để tiến hành đào tạo khi cần thiết.

• Monitor all training activities conducted on and off site.
Giám sát hoạt động đào tạo được tiến hành cả trong lẫn ngoài.

• Evaluate training effectiveness by attending as many training sessions as possible.
Đánh giá hiệu quả đào tạo bằng việc tham gia nhiều khóa đào tạo.

• Liaise with educational institutions conducting hospitality training courses.
Liên hệ với các cơ sở giáo dục để tố chức các khóa đào tạo về khách sạn.

• Maintain an up to date record of suppliers of training resources.
Duy trì cập nhật báo cáo về cung cấp nguồn lực đào tạo.

• Administer the training budget and purchase training materials as required.
Giám sát ngân sách cho đào tạo và mua các trang thiết bị cần thiết cho đào tạo.

• Assist in the selection and appointment of new associates within the training department.
Hỗ trợ cho việc lựa chọn và đặt hẹn phỏng vấn với các ứng viên mới trong Bộ phận đào tạo.

• Participate in the Hotel “Manager on Duty” program.
Tham gia Chương trình “Trách nhiệm quản lý” của khách sạn.

• Attend meetings as required.
Tham gia các cuộc họp được yêu cầu.

• Implement opportunities for quality Team Building.
Thực hiện các cơ hội cho chất lượng của Đội nhóm kinh doanh.

• Ensure that all associates comply with the grooming and uniform standards.
Đảm bảo tất cả nhân viên tuân thủ các tiêu chuẩn về đồng phục và tác phong.

• Ensure compliance with legislated heath and safety requirements within the workplace.
Đảm bảo việc tuân thủ các quy định yêu cầu về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc.

• Comply with all Corporate and Hotel Standards and Procedures.
Tuân thủ các Quy trình và Tiêu chuẩn của khách sạn và công ty.

• Promote by example the principles of “The Power of Service”.
Thúc đẩy các nguyên tắc “Sức mạnh của dịch vụ”

• Actively promote a work environment, which cares for guests and associates alike.
Tích cực thúc đẩy một môi trường làm việc quan tâm đến khách hàng và nhân viên như nhau.

• Manage the administration of trainees and apprentices on the property.
Quản lý giám sát học viên và người học nghề về tài sản.

It is not the intent of this job description to cover all aspects of the position but to highlight the most important areas of responsibility.
Bản mô tả công việc không thể bao quát hết tất cả các khía cạnh của công việc nhưng nó nhằm nhấn mạnh những trách nhiệm quan trọng nhất của công việc.

Yêu Cầu Công Việc

- University or MBA degree
- At least 2 years experience working in Training Manager position
- Strong leadership, management, organization and planning skills
- Strong analysis, training and development skills such as assessment, design, implementing and evaluation must be.
- Strong human resource strategy, consultancy and people influence skills
- Knowledgeable and expertise in training methods, learning styles and training format such as workshops, seminars, web-based training…
- Excellent in communication, presentation and training delivery skills in both oral and written
- Ability to communicate fluently in the local language and English both verbally and nonverbally.
- Good at Microsoft office as Word, Excel, especially Power Point

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích