Talent & Culture Manager Trưởng Phòng Nhân Sự Toàn thời gian

Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

The wage agreements in interview.

Mô Tả Công Việc

OBJECTIVE MỤC TIÊU

1. To be responsible for planning, managing, controlling, coordinating and participating in Talent & Culture activities.
Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, quản lý, kiểm soát, điều phối các hoạt động Nhân sự.
2. To be responsible for the formulation, recommendation and implementation of hotel policies and procedures.
Chịu trách nhiệm về việc xây dựng, đề xuất và thực hiện các chính sách và thủ tục của khách sạn.
3. To be responsible for planning, coordinating and conducting training need analysis and training programs together with the Training Manager (if any) in order to enhance the quality service and to improve the staff performance and efficiency in handling hotel guests.
Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, điều phối và thực hiện phân tích nhu cầu đào tạo và các chương trình đào tạo cùng với Trưởng phòng đào tạo (nếu có) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực của nhân viên và hiệu quả trong việc tiếp đón khách của khách sạn.

RESPONSIBILITIES AND MEANS/TRÁCH NHIỆM CHUNG

1. To manage the Talent & Culture department ensuring staff comply with hotel policies and procedures and local and government regulations.
Quản lý phòng Nhân sự, đảm bảo nhân viên tuân thủ các chính sách và quy trình của khách sạn cũng như các quy định của chính quyền địa phương và chính phủ
2. To develop and implement recruitment and screening systems and procedures in order to attract the most qualified candidates for position vacancies in the hotel.
Xây dựng và thực hiện các hệ thống và quy trình tuyển dụng, sàng lọc nhằm thu hút những ứng viên có năng lực nhất cho các vị trí cần tuyển dụng trong khách sạn.
3. To coordinate with requisitioning departments, the recruitment of employees following established standards, policies and procedures; to assist them in the orientation, training, development and evaluation of their personnel.
Dựa trên yêu cầu tuyển dụng của các bộ phận, tuyển dụng nhân viên theo các tiêu chuẩn, chính sách và thủ tục đã thiết lập; hỗ trợ họ trong việc định hướng, đào tạo, phát triển và đánh giá nhân sự.
4. To be fully in charge of Training:
Phụ trách Công tác Đào tạo
4.1. To work with Training Manager to ensure that all training activities are in accordance to the needs of the hotel and all training programs have been smoothly executed.
Làm việc với Trưởng phòng đào tạo để đảm bảo rằng tất cả các hoạt động đào tạo phù hợp với nhu cầu của khách sạn và được thực hiện suôn sẻ.
4.2. To analyze training needs in the hotel with Training Manager.
Phân tích nhu cầu đào tạo trong khách sạn với Trưởng phòng đào tạo.
4.3. To review training policies, procedures and practices and recommend any improvement to the management with Training Manager.
Xem xét các chính sách, thủ tục và đề xuất cải tiến đào tạo đối với Trưởng phòng Đào tạo.
4.4. To work with Training Manger for assisting department heads and department trainers to conduct job skill and generic training for their staff.
Làm việc với Trưởng phòng đào tạo để hỗ trợ các trưởng bộ phận và giảng viên bộ phận thực hiện đào tạo kỹ năng công việc và đào tạo chung cho nhân viên của họ.
5. To maintain and update policies and procedures and other Talent & Culture matters.
Duy trì và cập nhật các chính sách, thủ tục cũng như các vấn đề về Nhân sự.
6. To monitor the administration of the Performance Appraisal Program and act in an advisory capacity to department heads in such process.
Giám sát quản lý Đánh giá Năng lực và tư vấn cho các Trưởng Bộ phận trong quá trình đánh giá.
7. To prepare for management report such as salary scales, manning guide in accordance with hotel and government requirements.
Chuẩn bị các báo cáo quản lý như thang lương, hướng dẫn nhân sự phù hợp với yêu cầu của khách sạn
8. To prepare the related budget of the Talent & Culture department.
Dự toán ngân sách liên quan đến phòng Nhân sự.
9. To recruit the qualified personnel for each department based on the personnel requisition form approved by the divisional head and General Manager.
Tuyển dụng nhân sự có năng lực cho từng bộ phận theo mẫu phiếu yêu cầu nhân sự đã được Trưởng Bộ phận và Tổng Quản lý phê duyệt.
10. To analyze the hotel manpower requirements in order to recommend on selection and development activities to meet those requirements.
Phân tích các yêu cầu về nhân lực của khách sạn để đề xuất lựa chọn và phát triển các hoạt động đáp ứng các yêu cầu đó.
11. To monitor present and future trends in the local labor situation, social legislation and make any recommendations to the hotel management.
Theo dõi các xu hướng hiện tại và tương lai về tình hình lao động địa phương, luật pháp và đưa ra các đề xuất cho ban quản lý khách sạn.
12. To review personnel policies, procedures and practices and recommend any changes, modification or updating to the management.
Xem xét các chính sách, thủ tục và đề xuất các thay đổi, điều chỉnh, cập nhật đối với ban quản lý.
13. To monitor and review the hotel’s benefits and compensation levels and recommend any appropriate changes.
Theo dõi và xem xét chế độ phúc lợi, bồi thường của khách sạn và đề xuất các thay đổi hợp lý.
14. To monitor the progress of succession plan and recommend any internal promotion for those completing the succession plan with satisfactory performance.
15. To prepare and issue correspondences relating to the Talent & Culture department.
Soạn và gửi thư từ liên quan đến phòng Nhân sự.
16. To conduct weekly and monthly meeting with the Talent & Culture staff for assignment follow up and information dissemination purposes.
Tiến hành họp giao ban hàng tuần và hàng tháng với nhân viên Phòng Nhân sự để phân công nhiệm vụ và phổ biến, triển khai công việc
17. To investigate and review all disciplinary actions to ensure the actions are complying with the labor law, hotel rules and regulations. To consult with department heads an appropriate action and recommend the final results in consultation with the General Manager.
Khảo sát và xem xét các hình thức kỷ luật nhằm đảm bảo tuân thủ Luật lao động, nội quy, quy định của khách sạn. Tham khảo ý kiến của các Trưởng Bộ phận để đưa ra hình thức kỉ luật và đề xuất hình kết quả cuối cùng với sự tham vấn của Tổng Quản lý.
18. To ensure staff comply with the hotel policies and procedures as well as government regulations pertaining to employment practice.
Đảm bảo nhân viên tuân thủ các chính sách và thủ tục của khách sạn cũng như các quy định của nhà nước liên quan đến việc làm.
19. To work with Training Manager to ensure that the internal training programs are conducted as planned to improve staff knowledge and necessary skills up to the hotel and Accor standards.
Làm việc với Trưởng phòng Đào tạo để đảm bảo các chương trình đào tạo nội bộ được thực hiện theo kế hoạch nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cần thiết của nhân viên theo tiêu chuẩn của khách sạn và Accor.
20. To implement and monitor effective employee relations and motivation programs in the hotel.
Tổ chức thực hiện và giám sát các chương trình thúc đẩy mối quan hệ gắn bó giữa các nhân viên trong khách sạn.
21. To coordinate and execute employees’ social, athletic and recreational activities.
Phối hợp và thực hiện các hoạt động xã hội, thể thao và giải trí cho n nhân viên.
22. To maintain a good working relations with all departments and all external contacts: government officials, labor, tax, immigration and lawyer’s office, Talent & Culture associations.
Duy trì mối quan hệ tối với các bộ phận và mối quan hệ bên ngoài như chính quyền, sở lao động, cơ quan thuế, cơ quan xuất nhập cảnh, văn phòng luật và các hiệp hội Tài năng & Văn hóa.
23. To coordinate functions and activities with other departments professionally.
Phối hợp chức năng và hoạt động với các bộ phận khác một cách chuyên nghiệp.
24. To follow up monthly department meeting minute and submitted to GM
Theo dõi biên bản họp bộ phận hàng tháng và nộp cho GM.
25. To do HR Indicator monthly report to Accor Vietnam
Báo cáo HR Indicator hàng tháng cho Accor Việt Nam.
26. To send monthly outstanding leave report to Department
Gửi báo cáo nghỉ phép hàng tháng cho Bộ phận.

HEALTH AND SAFETY/ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE
- Ensure that all potential and real Hazards are reported immediately and rectified.
Đảm bảo báo cáo ngay lập tức những nguy hiểm tiềm ẩn có nguy cơ cao và được khắc phục kịp thời
-Be fully conversant with all departmental Fire, Emergency and Bomb procedures.
Được tập huấn các quy trình khi có cháy, tình huống khẩn cấp và tình huống bom
-Ensure that all emergency procedures are rehearsed, implemented and enforced to provide for the security and safety of guests and Ambassadors.
Đảm bảo rằng tất cả các quy trình khẩn cấp được tập luyện, thực hiện và tuân thủ nhằm đảm bảo an ninh và an toàn của khách hàng và nhân viên
-Ensure the safety of the persons and the property of all within the premises by fairly applying Hotel Regulations by strict adherence to existing laws, statutes etc.
Đảm bảo sự an toàn về người và tài sản trong các cơ sở bằng cách áp dụng và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định khu nghỉ dưỡng và các văn bản luật hiện hành, v.v.
-Ensure all Ambassadors within the department work in a manner which is safe and unlikely to give risk of harm or injury to selves or others
Đảm bảo tất cả nhân viên trong bộ phận làm việc một cách an toàn và không có nguy cơ gây tổn hại hoặc thương tích cho bản thân hoặc người khác
-Use safe manual handling techniques and practice safe work habits following Accor AllSafe, Health, Safety and Environment policies, maintain procedures to minimize our impact on the environment and prevent pollution.
Sử dụng các kỹ thuật xử lý thủ công an toàn và các thói quen làm việc an toàn theo chính sách ALLSAFE của Accor, các chính sách về sức khỏe, an toàn và môi trường, duy trì quy trình nhằm giảm thiểu tác động của con người tới môi trường và ngăn ngừa ô nhiễm.
-Responsible for the implementation and enforcement of Accor Software , details as per Accor rules and regulations.
Chịu trách nhiệm trong việc sử dụng các phần mềm Accor, chi tiết theo quy định của Accor.
-Ensure all ambassadors within the department follow the Accor Ethics and CSR Charter
Đảm bảo tất cả nhân viên trong bộ phận tuân thủ theo các điều lệ đạo đức và hoạt động bền vững của Accor.

Yêu Cầu Công Việc

***BENEFITS:
- Employee benefit card offering discounted rates in Accor Hotels worldwide.
- Develop your talent through learning programs by Academy Accor.
- Opportunity to grow within your property and across the world!
- Ability to contribute to local community and make a difference through our Corporate Social Responsibility activities, like Planet 21.

Địa Điểm Làm Việc

Khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích