Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Mô Tả Công Việc

• The focus of the Sales Department and the Sales and Marketing Manager is to strengthen the Eight Four Collective as well as its various projects in the market effectively, to achieve its goal of securing new markets for the various projects and services offered. Increasing overall operating profits for the firms.
• Trọng tâm của Phòng kinh doanh và Giám đốc bán hàng và tiếp thị là để thúc đẩy hiệu quả cho Eight Four Collective cũng như các dự án khác nhau trên thị trường, giúp Eight Four Collective đạt được mục tiêu trong việc đảm bảo thị trường mới cho các dự án và dịch vụ khác nhau được cung cấp. Tăng lợi nhuận tổng thể cho công ty.

• Implement together with the GM and Operation Directors to create the Marketing Plan and the Advertisement & Promotion Budget for the year. To implement, monitor and to update where necessary
• Thực hiện cùng với GM và Giám đốc vận hành để tạo Kế hoạch tiếp thị và quảng cáo & ngân sách khuyến mãi trong năm. Thực hiện, theo dõi và cập nhật tình hình khi cần thiết.

* SOCIAL MEDIA:
- Develop social media plan for three outlets and Eight Four Collective Brand
- Monitor social media channels (Facebook, Instagram, etc.…) for effectiveness of posts, guest feedback, etc.…
- Present data to management regarding effectiveness of media campaigns.
- Reply to social media posts and guest inquiries
- Develop posting schedules across platforms to obtain the most viewers, likes, shares, etc.…
- Responsible to post pictures, posters, create text in Vietnamese and English, establish standards for posts
- Develop additional social media networks that are popular in Vietnam like Foody.vn, WhatsApp, Zalo
• Trọng tâm của Phòng kinh doanh và Giám đốc bán hàng và tiếp thị là để thúc đẩy hiệu quả cho Eight Four Collective cũng như các dự án khác nhau trên thị trường, giúp Eight Four Collective đạt được mục tiêu trong việc đảm bảo thị trường mới cho các dự án và dịch vụ khác nhau được cung cấp. Tăng lợi nhuận tổng thể cho công ty.
• Thực hiện cùng với GM và Giám đốc vận hành để tạo Kế hoạch tiếp thị và quảng cáo & ngân sách khuyến mãi trong năm. Thực hiện, theo dõi và cập nhật tình hình khi cần thiết.

*EVENT SALES:
- Develop event sales strategies and concepts for three outlets
- Build database and create relationships with hotels and agencies for MICE Events
- Develop Sales brochures for three outlets
- Active in cold calls and meetings to sell the events at the venues
- Develop Sales Budgets and Targets, present to management
- Table booking Sales – lead a team or develop relationships with nightlife and restaurant industry for table bookings.
- Create incentive/commission program for restaurants, table bookers, & sales
- Phát triển các chiến lược và ý tưởng kinh doanh cho ba nhà hàng.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu và tạo mối quan hệ với các khách sạn và đại lý cho MICE Events
- Phát triển tài liệu quảng cáo cho ba nhà hàng
- Chủ động tiếp cận khách hàng qua điện thoại và các cuộc họp để mang lại lợi nhuận.
- Phát triển ngân sách và doanh thu bán hàng và trình bày cho ban quản lý
- Đặt bàn – quản lý team hoặc phát triển mối quan hệ với cuộc sống về đêm và ngành nhà hàng để đặt bàn.
- Tạo chương trình ưu đãi / hoa hồng cho các nhà hàng, nhân viên đặt bàn và nhân viên kinh doanh.
hát triển các mạng truyền thông xã hội phổ biến tại Việt Nam như Foody.vn, WhatsApp, Zalo.

*ENTERTAINMENT EVENTS:
- Develop Weekly/Monthly/Yearly Events plan (NYE, Christmas, Valentine’s Day, etc.…)
- Prepare budgets for the events, coordinate with sponsorship of suppliers
- Work with Suppliers to create specialty events (Guest Bartenders, Guest Sake Brand Events, Guest Chefs, etc.…)
- Responsible for marketing and execution of the events
- Collateral design/posters – strategy for marketing the events
- Xây dựng kế hoạch Sự kiện Hàng tuần / Hàng tháng / Hàng năm (NYE, Giáng sinh, Ngày Valentine, v.v.)
- Chuẩn bị ngân sách cho các sự kiện, phối hợp với sự tài trợ của các nhà cung cấp
- Làm việc với các nhà cung cấp để tạo ra các sự kiện đặc biệt (Guest Bartender, Guest Sake Brand, Guest Chefs, v.v.)
- Chịu trách nhiệm tiếp thị và thực hiện các sự kiện
- Thu thập các thiết kế/ poster, lên kế hoạch cho các sự kiện

*COLLATERALS:
- Lead the design and development of collaterals for three concepts & Eight Four Brand
- Manage budgets for collateral costs and printing
- Monitor stock min/max
- Dẫn dắt việc thiết kế và phát triển cho các tài liệu quảng cáo của ba nhà hàng và thương hiệu Eight Four Collective.
- Quản lý ngân sách cho chi phí ký quỹ và in ấn.
- Giám sát cổ phần một cách tối thiểu / tối đa.

*GRAPHIC DESIGN/PHOTOGRAPHY:
- Work with the graphic designer for collaterals related to events, entertainment, sales, marketing
- Responsible to oversee designer for menu adjustments, special menus, etc…
- Coordinate routine photo sessions of venue, guests, food and drink for sales and marketing
- Làm việc với nhà thiết kế đồ họa cho các dữ liệu quảng cáo liên quan đến các sự kiện, giải trí, bán hàng, tiếp thị.
- Chịu trách nhiệm giám sát nhà thiết kế để điều chỉnh menu, các menu đặc biệt, v.v.
- Phối hợp các buổi chụp ảnh thường lệ của các địa điểm, khách, thức ăn và đồ uống để bán hàng và tiếp thị

*BRANDING:
- Develop the brand of Irusu
- Irusu logo, color pallets, mood boards, etc.…
- Further enhance the brands of three concepts and Eight Four Collective - Lead the development of new opportunities to enhance each brand
- Phát triển thương hiệu của Irusu
- Logo Irusu, pallet màu, bảng tâm trạng, v.v.
- Nâng cao hơn nữa các thương hiệu của ba nhà hàng và Eight Four Collective - Dẫn dắt sự phát triển của các cơ hội mới để nâng cao mỗi thương hiệu.

*MARKETING:
- Develop the yearly marketing plans and budgets
- Establish unconventional marketing channels for the three concepts & Eight Four Brand
- Present to management marketing plan, print media plans, etc.…
- Develop Relationships/networks with Chambers of Commerce, Business Groups & Associations
- Arrange for key staff (Chef, bar manager) to join special events, competitions, supplier arranged events, etc.… both in Vietnam and Internationally
- Phát triển các kế hoạch và ngân sách tiếp thị hàng năm
- Thiết lập các kênh tiếp thị độc đáo cho ba nhà hàng và thương hiệu Eight Four
- Trình bày cho ban lãnh đạo các kế hoạch tiếp thị, in các kế hoạch truyền thông, v.v.
- Phát triển mối quan hệ / mạng lưới với Phòng thương mại, nhóm doanh nghiệp và các hiệp hội
- Sắp xếp cho nhân viên chủ chốt (Đầu bếp, quản lý quán bar) tham gia các sự kiện đặc biệt, các cuộc thi, các sự kiện do nhà cung cấp sắp xếp, v.v., cả ở Việt Nam và Quốc tế

*BUDGETS:
- Prepare yearly budgets for related departments, anticipating yearly plans and venues openings.
Generally, it is understood that this job description is not to limit the scope or responsibilities of the above-mentioned, but to highlight the most important tasks of the position. It is essential that all staff is committed to their jobs and the success of the company and maintain a willingness to accept flexibility of jobs and duties.
- Chuẩn bị ngân sách hàng năm cho các bộ phận liên quan, dự đoán kế hoạch hàng năm và địa điểm mở cửa.
Nhìn chung, mô tả công việc này không nhằm giới hạn phạm vi hoặc trách nhiệm của các vấn đề được đề cập ở trên, mà để làm nổi bật các nhiệm vụ quan trọng nhất của vị trí này. Điều này cần thiết là tất cả các nhân viên đều cam kết với công việc của họ và sự thành công của công ty và duy trì sự sẵn sàng chấp nhận sự linh hoạt của công việc và nhiệm vụ.

Yêu Cầu Công Việc

- Preferably in the hospitality industry
- At least two years experience handling all Sales and Marketing departments.
- Must be familiar with laws, regulations and generally accepted Sales and Marketing principles within the country
- Ability to work in a computer based, multi-task environment. Must be able to work independently with little supervision, as well as can consider, evaluate and make sound business decisions regarding financial related questions
- At least three years food and beverage marketing experience.
- Proven ability to execute effective food and beverage sales and marketing strategies.
- Proven ability to execute high quality social media content
- Ability to work in a team or independently.

QUALIFICATION
- Bachelor's degree in Business related field, or equivalent work experience. Must be fluent in English, both verbal and written. - Additional Languages such as Japanese a plus

COMPANY BENEFITS
• 30 - 40 Million Gross: depends on experience
• Competitive salary + Service charge + 13th Month & KPI bonus ++
• Insurance with full salary
• Meal allowance
• Parking provided
• Staff party & social program
• International working environment
• Potential for Regional & international Travel
• Training provided
• 15 days for annual leaves
• Opportunity to work in a young and dynamic working environment
• Be entitled to full compulsory social insurance package
• Be entitled to other benefits as regulated by the Company

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích