Sales & Marketing Assistant Manager Toàn thời gian

500$ - 1000$

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Mô Tả Công Việc

- Thực hiện và duy trì hệ thống thông tin kế toán.
- Phối hợp làm việc với công ty kiểm toán trong các kỳ kiểm toán hàng quý và hàng năm.
- Phối hợp với các phòng ban khác để cung cấp các tài liệu và thông tin kế toán theo yêu câù.
- Quản lý nhân viên của phòng kế toán.
- Quản lý tiền mặt, dự báo vòng quay tiền mặt bao gồm lập danh mục bán hàng, cân đối tiền mặt, lập báo cáo sử dụng tiền mặt hàng tuần.
- Chịu trách nhiệm về sổ cái, bảng cân đối tài khoản đối chiếu với báo cáo tháng.
- Chuẩn bị báo cáo tài chính bao gồm báo cáo lãi lỗ, bảng cân đối kế toán và bảng dự toán ngân sách quí.
- Phân tích và kiểm tra số liệu cuối năm
- Đối chiếu chi phí thực và chi phí dự toán, phân tích chênh lệch.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học ngành Tài chính kế toán (CPA hoặc ACCA là một lợi thế)
- Có kiến thức làm việc về kế toán chi phí và chi phí tiêu chuẩn.
- Có kinh nghiệm làm việc cho các công ty nước ngoài và có thể sử dụng các phần mềm kế toán sẽ được ưu tiên.
- Có kỹ năng máy tính tốt: Excel, Word

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích