Sales Manager Fx And Cfd - Salary Over $1,000 Toàn thời gian

1000$ - 3000$

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

High commissions, attractive bonuses
Supporting the cost of receptions when customers succeed.
Local holidays, and flexible time-off policy to balance your life with work.

Mô Tả Công Việc

Launched nearly a decade ago, Capstone Globe, a veteran in the crowded FX and CFD
sector, with its own insight into the industry, is looking for an
experienced head of sales with a proven track record in FX and CFD sales to
join our growing Southeast Asia team to build our own Capstone Globe sales function :

* Execute the sales of Capstone Globe products in Vietnam, both directly and via
indirect sales channels – introducing brokers, affiliates, and others. Take
an active role in global product development as befits the company’s
commercial strategy.
* Identify and develop new channels for marketing and sales. Generate
and convert sales leads. Build and maintain relationships with prospective
and existing Capstone Globe clients.
* Execute an organised, efficient and structured sales process on the
phone, face to face, and at trading expos and events.
* Conduct sales-oriented training seminars to Capstone Globe clients and business partners to expand and further growth sales and marketing efforts.
* Prepare, develop and execute on the monthly, quarterly and annual Capstone Globe sales plans, addressing any deviation in actual vs target output.
* Work closely with the CMO on wider business development, marketing, sales and brand building strategies.
* When the time is right, build a scalable, efficient, profitable sales team overseeing Vietnamese sales strategy and operation across customer acquisition, conversion and retention.

Capstone Globe, một cựu chiến binh trong lĩnh vực FX và CFD đang tìm kiếm một Trưởng phòng kinh doanh có kinh nghiệm với một hồ sơ đã được chứng minh về doanh số FX và CFD để tham gia nhóm Đông Nam Á đang phát triển của chúng tôi:
* Thực hiện việc bán các sản phẩm Capstone Globe tại Việt Nam, cả trực tiếp và thông qua kênh bán hàng gián tiếp - giới thiệu người môi giới, chi nhánh và những người khác. Đóng vai trò tích cực trong việc phát triển sản phẩm toàn cầu như trang phục của công ty chiến lược thương mại.
* Xác định và phát triển các kênh mới để tiếp thị và bán hàng. Tạo và chuyển đổi doanh số bán hàng. Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và các khách hàng hiện tại của Capstone Globe.
* Thực hiện quy trình bán hàng có tổ chức, hiệu quả và có cấu trúc trên điện thoại, gặp mặt trực tiếp, và tại các cuộc triễn lãm giao dịch và sự kiện.
* Tiến hành các hội thảo đào tạo theo định hướng bán hàng cho các khách hàng và đối tác kinh doanh của Capstone Globe để mở rộng và tăng trưởng hơn nữa các nỗ lực tiếp thị và bán hàng.
* Chuẩn bị, phát triển và thực hiện hàng tháng, hàng quý và hàng năm các kế hoạch bán hàng của Capstone Globe, giải quyết bất kỳ sai lệch nào trong sản lượng thực tế so với sản lượng mục tiêu.
* Phối hợp chặt chẽ với CMO về phát triển kinh doanh, tiếp thị rộng hơn, chiến lược bán hàng và xây dựng thương hiệu.
* Khi thời điểm thích hợp, xây dựng một khả năng mở rộng, hiệu quả, có lợi nhuận đội ngũ bán hàng giám sát chiến lược và hoạt động bán hàng của Việt Nam thu hút khách hàng, chuyển đổi và duy trì.

Yêu Cầu Công Việc

* 2+ years’ experience in FX and CFD sales with a demonstrable track record of meeting and/or exceeding sales targets.
* Strong knowledge of forex and CFD trading. Experience at the multi-platform broker is a plus.
* Experience working with the trading/dealing desk and creating and developing product strategies to meet the sales targets.
* Exceptional communication, relationship building, networking, leads nurturing and conversion, and management skills.
* Experienced leader with proven track record of managing people and building teams.
* Knowledge of FX and CFD industry ecosystem, clients, key partners, relationships. Strong personal relationships with industry partners, affiliates, IBs is a plus.
* Experience working in a high-pace, demanding environment with ambitious growth targets and tight deadlines. Experience in multitasking is a must.
* Absolute fluency in English, Chinese.

- Hơn 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng FX và CFD với hồ sơ chứng minh khả năng theo dõi cuộc họp và/ hoặc vượt chỉ tiêu bán hàng.
- Kiến thức vững chắc về giao dịch ngoại hối và CFD. Kinh nghiệm tại môi giới đa nền tảng là một lợi thế.
- Kinh nghiệm làm việc về thương mại/ sàn mô giới, tạo và phát triển chiến lược sản phẩm để đáp ứng các mục tiêu bán hàng.
- Có khả năng giao tiếp tốt, xây dựng mối quan hệ, kết nối, dẫn nuôi dưỡng và chuyển đổi, và kỹ năng quản lý.
- Có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo, với hồ sơ theo dõi đã được chứng minh về quản lý con người và xây dựng đội ngũ.
- Kiến thức về hệ sinh thái ngành FX và CFD, khách hàng, đối tác quan trọng, các mối quan hệ. Mối quan hệ cá nhân mạnh mẽ với các đối tác trong ngành, các chi nhánh, IB là một lợi thế.
- Kinh nghiệm làm việc trong một môi trường đòi hỏi áp lực cao, tốc độ cao với mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng và thời hạn chặt chẽ. Kinh nghiệm trong đa nhiệm là một lợi thế.
- Thông thạo tiếng Anh, tiếng Trung.

What you get:
- 200+ million salary, High commission, attractive bonus
- Supporting the cost of receptions when customers succeed.
- Local holidays, and flexible time-off policy to balance your life with work.

Quyền lợi:
- Hơn 200 triệu tiền lương mỗi tháng, Hoa hồng cao, tiền thưởng hấp dẫn
- Hỗ trợ chi phí tiếp khách khi khách hàng thành công.
- Ngày nghỉ lễ địa phương và chính sách nghỉ phép linh hoạt để cân bằng cuộc sống với công việc.

Địa Điểm Làm Việc

Ho Chi Minh
Ha Noi
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích