Sales Coordinator / Nhân Viên Điều Phối Kinh Doanh Toàn thời gian

Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

The wage agreements in interview.

Mô Tả Công Việc

OBJECTIVE/MỤC TIÊU

The Sales Coordinator primary role is to perform general office duties to support Sales & Marketing team e.g. filing, sending emails, typing, faxing, copying, preparing Sales proposals, contracts, preparing reports, loading special or negotiated rates on to the property management system and Maintaining Customer and company profiles.
Nhiệm vụ chính của Nhân viên Điều phối Bán hàng là thực hiện các nhiệm vụ chung của văn phòng để hỗ trợ đội ngũ Bán hàng & Tiếp thị trong việc: Lưu trữ tài liệu, gửi email, đánh máy, fax, photo tài liệu, đưa các đề xuất Bán hàng, hợp đồng, làm báo cáo, cập nhật các mức giá đặc biệt hoặc giá đàm phán lên hệ thống quản lý và lưu giữ hồ sơ Khách hàng và công ty.
Should assist in selling guest rooms, catering services and banquet facilities as directed by the Director of Sales. Also provide high-level administrative support by conducting research, preparing statistical reports, collecting and processing sensitive data, resolving guest issues and also perform clerical functions.
Hỗ trợ bán phòng, dịch vụ ăn uống và trang thiết bị phục vụ tiệc theo chỉ đạo của Giám đốc Bán hàng. Đồng thời hỗ trợ quản trị cấp cao bằng cách nghiên cứu, chuẩn bị báo cáo thống kê, thu thập và xử lý dữ liệu nhạy cảm, giải quyết các vấn đề của khách và cũng như thực hiện các chức năng hành chính văn phòng.
To coordinator with on-site Sales Coordinator based in Yen Tu to ensure efficient and smooth operations of the Sales team.
Phối hợp với nhân viên Điều phối Bán hàng tại điểm ở Yên Tử để đảm bảo hoạt động của đội ngũ bán hàng hiệu quả và thông suốt.
RESPONSIBILITIES AND MEANS/TRÁCH NHIỆM CHUNG

DUTIES AND RESPONSIBILITIES
1. Implement all of Accor’s sales standards, processes, procedures, reporting, utilization of sales systems, etc.
Thực hiện tất cả các tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, báo cáo, sử dụng hệ thống bán hàng, v.v. của Accor
2. Answer telephone and respond to caller inquiries in a pleasant manner.
Trả lời điện thoại và giải đáp thắc mắc cửa người gọi với thái độ nhẹ nhàng, lịch sự.
3. Answer client / bookers questions about property facilities/services (e.g., hours of operation, rates and room types, packages, promotions, entertainment, restaurants etc.)
Trả lời các câu hỏi từ khách hàng/khách đặt phòng về cơ sở vật chất/các dịch vụ (ví dụ: giờ hoạt động, giá phòng và loại phòng,các gói phòng,chương trình khuyến mãi, giải trí, nhà hàng, v.v...)
4. Serve as the point of contact for clients and communicate with them by phone and email to respond to questions and requests.
Là đầu mối liên lạc với khách hàng và giao tiếp với họ qua điện thoại, email để trả lời các câu hỏi và thắc mắc.
5. Responsible for coordinating internally with the sales & marketing team.
Chịu trách nhiệm điều phối công việc nội bộ giữa đội ngũ bán hàng và marketing.
6. Generating reports, preparing proposals, collections details, coordinating with clients & suppliers.
Làm báo cáo, chuẩn bị các đề xuất, thu thập thông tin chi tiết, điều phối giữa khách hàng & nhà cung ứng.
7. Prepare sales-related documents throughout the sales process (e.g., proposals, contracts, banquet event orders, CVGR Letter).
Chuẩn bị các tài liệu liên quan đến bán hàng trong suốt quá trình bán hàng (ví dụ: đề xuất, hợp đồng, các đơn đặt sự kiện tiệc, báo giá….)
8. Gather materials and assemble information packages (e.g. brochures, promotional materials, sales demo kit, welcome kit, souvenir etc.).
Thu thập các tài liệu và tổng hợp các gói thông tin (vd: sách thông tin, tài liệu khuyến mãi, gói giới thiệu kinh doanh, gói chào mời, quà lưu niệm,…)
9. Generate group and/or corporate leads through internet prospecting, networking, and telemarketing.
Tạo nhóm và/hoặc lãnh đạo nhóm thông qua việc thăm dò Internet, tạo mối quan hệ và quảng cáo từ xa.
10. Manage and maintain sales executives and managers schedules, appointments and travel arrangements.
Quản lý và duy trì kế hoạch bán hàng, các cuộc hẹn và lên lịch công tác.
11. Assist sales team by managing schedules, filing important documents and communicating relevant information.
Hỗ trợ đội ngũ bán hàng thông qua các lịch quản lý, soạn thảo các văn bản quan trọng và trao đổi các thông tin liên quan
12. Arrange and co-ordinate meetings, events and any appointments.
Sắp xếp và điều phối các cuộc họp, sự kiện và bất kỳ cuộc hẹn nào.
13. Record, transcribe and distribute minutes of meetings.
Ghi chú, sao chép và phân bố các biên bản cuộc họp.
14. Interaction with client in regards to leads, hotel needs and client travel.
Tương tác với khánh hàng liên quan về dẫn dắt, nhu cầu về khách sạn và đi lại của khách hàng.
15. Meets with clients in the absence of the Director of Sales or Sales Managers to effectively and professionally convey details of the sale to the client.
Hẹn gặp khách hàng trong trường hợp vắng mặt Giám đốc Bán hàng hoặc Phụ trách Bán hàng để trao đổi thông tin chi tiết một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.
16. Monitor, screen, respond to and distribute incoming communications.
Theo dõi, kiểm tra và đáp ứng các trao đổi trong tương lai
17. Design, upload, extract and maintain customer databases.
Thiết kế, đăng tải, trích xuất và duy trì cơ sở dữ liệu của khách hàng.
18. Print Sales manager productivity reports for each sales managers and submit to Director of Sales.
In báo cáo kinh doanh của cho từng Phụ trách Bán hàng và trình Giám đốc Bán hàng.
19. File and retrieve documents and reference materials.
Soạn thảo và truy xuất các hồ sơ và tài liệu tham khảo
20. Conduct research and collect data to prepare reports and documents.
Thực hiện nghiên cứu và thu thập dữ liệu để chuẩn bị cho báo cáo và các tài liệu.
21. Utilizes efficient sales strategy for the maximization of hotel revenue.
Sử dụng chiến lược kinh doanh hiệu quả nhằm tối ưu hóa doanh thu của khách sạn
22. Coordinates necessary arrangements with vendors relating to sales
Điều phối các cuộc gặp cần thiết với các nhà cung cấp liên quan tới bán hàng
23. Establishes strong relationships with vendors to ensure maximization of hotel revenue.
Thiết lập mối quan hệ mật thiết với các nhà cung cấp nhằm đảm bảo tối ưu hóa doanh thu của khách sạn.
24. Ensures all documents produced by the Sales Department (i.e. BEO’s, contracts, rooming lists, proposals) are completed accurately and on time.
Đảm bảo tất cả các tài liệu được soạn bởi Bộ phận Bán hàng (vd: BEO, hợp đồng, danh sách phòng, đề xuất, v.v) được hoàn thành chính xác và đúng tiến độ.
25. Respond to complaints from customers and give after-sales support when requested.
Trả lời các phàn nàn từ khách hàng và cung cấp hỗ trợ hậu mãi khi được yêu cầu
26. Ensure the adequacy of sales-related equipment or material are available at all times.
Đảm bảo đầy đủ các thiết bị phục vụ cho kinh doanh hoặc các vật liệu luôn sẵn có ở mọi thời điểm.
27. Other duties as assigned by Director or sales or the management.
Các nhiệm vụ khác được giao bởi Giám đốc Bán hàng hoặc Cấp quản lý.
HEALTH AND SAFETY/ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE
- Ensure that all potential and real Hazards are reported immediately and rectified.
Đảm bảo báo cáo ngay lập tức những nguy hiểm tiềm ẩn có nguy cơ cao và được khắc phục kịp thời
-Be fully conversant with all departmental Fire, Emergency and Bomb procedures.
Được tập huấn các quy trình khi có cháy, tình huống khẩn cấp và tình huống bom
-Ensure that all emergency procedures are rehearsed, implemented and enforced to provide for the security and safety of guests and Ambassadors.
Đảm bảo rằng tất cả các quy trình khẩn cấp được tập luyện, thực hiện và tuân thủ nhằm đảm bảo an ninh và an toàn của khách hàng và nhân viên
-Ensure the safety of the persons and the property of all within the premises by fairly applying Hotel Regulations by strict adherence to existing laws, statutes etc.
Đảm bảo sự an toàn về người và tài sản trong các cơ sở bằng cách áp dụng và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định khu nghỉ dưỡng và các văn bản luật hiện hành, v.v.
-Ensure all Ambassadors within the department work in a manner which is safe and unlikely to give risk of harm or injury to selves or others
Đảm bảo tất cả nhân viên trong bộ phận làm việc một cách an toàn và không có nguy cơ gây tổn hại hoặc thương tích cho bản thân hoặc người khác
-Use safe manual handling techniques and practice safe work habits following Accor AllSafe, Health, Safety and Environment policies, maintain procedures to minimize our impact on the environment and prevent pollution.
Sử dụng các kỹ thuật xử lý thủ công an toàn và các thói quen làm việc an toàn theo chính sách ALLSAFE của Accor, các chính sách về sức khỏe, an toàn và môi trường, duy trì quy trình nhằm giảm thiểu tác động của con người tới môi trường và ngăn ngừa ô nhiễm.
-Responsible for the implementation and enforcement of Accor Software , details as per Accor rules and regulations.
Chịu trách nhiệm trong việc sử dụng các phần mềm Accor, chi tiết theo quy định của Accor.
-Ensure all ambassadors within the department follow the Accor Ethics and CSR Charter
Đảm bảo tất cả nhân viên trong bộ phận tuân thủ theo các điều lệ đạo đức và hoạt động bền vững của Accor.

CONFIDENTIALITY/ BẢO MẬT
-Ensure confidentiality and secure storage of all intellectual property and data bases, both hard copy and electronic. Adhere to Accor & Vietnamese law Internet and Email policy.
Đảm bảo giữ bí mật và bảo đảm lưu trữ tất cả sở hữu trí tuệ và các căn cứ dữ liệu, cả bản cứng và điện tử. Tuân theo Accor & chính sách Internet và email của pháp luật Việt Nam.
-Ensure Destination, Customer and Ambassadors information or transactions are kept confidential during or after employment with the company.
Đảm bảo các thông tin hoặc giao dịch của công ty, khách hàng và nhân viên được giữ bí mật trong hoặc sau khi làm việc.

To be fully conversant with:
Nắm rõ các quy trình sau:
• Destination fire procedures
Quy trình cháy nổ
• Destination security procedures
Quy trình an ninh
• Destination Health and Safety policy and procedures
Chính sách và quy trình về An ninh và An toàn
• Destination Facilities and attractions
Cơ sở vật chất và thắng cảnh
• Destination standards of operation and departmental procedures
Tiêu chuẩn vận hành của khu nghỉ dưỡng và các quy trình tại bộ phận
• MGallery Keys of Luxury and Appearance guidelines
Hướng dẫn tiêu chuẩn thương hiệu MGallery
• MGallery Storm vision and its corresponding strategies
Tầm nhìn và chiến lược phát triển của thương hiệu
• Methods of accepted payment of the company
Phương thức thanh toán của công ty
• Short and long term company marketing promotions
Chiến dịch quảng bá ngắn và dài hạn

Yêu Cầu Công Việc

1. Bachelor’s degree in business or relevant field. Having experience working in hotel/hospitality or customer service is an advantage.
Bằng cử nhân kinh doanh hoặc lĩnh vực có liên quan. Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khách sạn hoặc dịch vụ khách hàng là một lợi thế
2. At least 1 year working in administrative experience.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc hành chính.
3. Speak with others using clear and professional language.
Có khả năng giao tiếp lưu loát và chuyên nghiệp.
4. Prepare and review written documents accurately and completely.
Có khả năng soạn thảo văn bản chính xác, chuyên nghiệp.
5. Working knowledge of standard office administrative practices and procedures.
Nắm vững về các thủ tục và quy trình làm việc hành chính văn phòng
6. Excellent customer service skills with attention to details.
Kĩ năng chăm sóc khách hàng tốt, làm việc tỉ mỉ.
7. Able to effectively communicate in English, in both written and oral forms.
Thành thạo Tiếng anh Giao tiếp và Văn phòng.
8. Be friendly, customer centric, smile and able to work in a team environment.
Thân thiện, lấy khách hàng làm trung tâm, hòa đồng và có khả năng làm việc nhóm.
9. The role may require occasional travel to Yen Tu, Ha Long City
Vị trí này có thể yêu cầu đi công tác Yên Tử, Hạ Long.

***BENEFITS:
- Employee benefit card offering discounted rates in Accor Hotels worldwide.
- Develop your talent through learning programs by Academy Accor.
- Opportunity to grow within your property and across the world!
- Ability to contribute to local community and make a difference through our Corporate Social Responsibility activities, like Planet 21.

Địa Điểm Làm Việc

Yen Tu Special Nation Relic, Uong Bi city, Quang Ninh province
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích