Production Director Toàn thời gian

23 đường 14, phường 5, quận Gò Vấp, TP. HCM
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

12 ngày nghỉ phép có lương trong năm

Mô Tả Công Việc

1. 1. Quản lý phòng kế hoạch về việc Lập kế hoạch sản xuất được giao cho khu vực, tổ chức thực hiện và kiểm soát quá trình thực hiện đạt các mục tiêu về sản xuất, chế tác sản phẩm.
(Trọng số: 20%)
- Quản lý phòng kế hoạch về việc lập kế hoạch chi tiết cho khu vực từ kế hoạch sản xuất chung của Xí nghiệp.
- Lãnh đạo, tổ chức và phân công thực hiện kế hoạch sản xuất đề ra hàng ngày/Tháng/kỳ.
- Kiểm soát việc thực hiện sản xuất theo đúng Quy trình, Quy định hiện hành.
- Kiểm soát tiến độ thực hiện kế hoạch.
- Giải quyết các phát sinh trong ngày nhằm bảo đảm tiến độ và yêu cầu của kế hoạch sản xuất. Đề xuất những vấn đề ngoài phạm vi chức năng quyền hạn lên cấp trên. Ký xác nhận sự cố trong sản xuất.
- Phân tích các yếu tố liên quan đến sản xuất và kế hoạch để đánh giá hiệu quả hoạt động của toàn khu vực do mình quản lý.
- Xây dựng năng lực đối ứng cho mục tiêu chiến lược về sản phẩm.
- Lập báo cáo tiến độ sản xuất, kết quả sản xuất hàng ngày, định kỳ, và các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của hệ thống.
- Chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả hoạt động của Khu vực và kế hoạch sản xuất trước Ban Giám đốc xí nghiệp.
- Chịu trách nhiệm bồi hoàn chi phí thiệt hại do các chỉ đạo sai qui trình hoặc vượt quá quyền hạn phụ trách.
2. Quản lý các khu vực sản xuất, sử dụng nguồn nhân lực và thiết bị được giao để hoàn thành các chỉ tiêu về lao động.
(Trọng số: 50%)

- Xây dựng và đề xuất các phương pháp xác định định mức lao động cho các hình thức lao động tại khu vựcsản xuất.
- Kiểm soát kết quả sử dụng nguồn nhân lực theo các chỉ tiêu lao động và năng suất lao động đã qui định mỗi ngày, và hàng kỳ.
- Phân công công việc hợp lý theo năng lực trong khu vực và đánh giá sự phân công. Đề xuất nhân sự theo yêu cầu.
- Chịu trách nhiệm về hoàn thành năng suất lao động và định mức lao động toàn khu vực.
- Đề xuất và duyệt đề xuất trên mạng (bước 1) và ký trên phiếu đề xuất CCDC, thiết bị,...đúng và đủ cho yêu cầu sản xuất. Ký giao cho người sử dụng tại khu vực.
- Chỉ đạo công tác bảo quản, bảo trì vệ sinh công nghiệp tài sản CCDC, thiết bị được giao sau ngày làm việc luôn trong tinh trạng sẵn sàng sử dụng cho lần kế tiếp.
- Kiểm soát và xác nhận các bảng chấm công tại khu vực.
- Đề xuất xem xét lương định kỳ hoặc đột xuất cho nhân viên thuộc quyền.

- Kiểm soát các định mức nguyên liệu và nguyên liệu tồn thực tế đúng qui định tại các tổ sản xuất (bằng các công cụ IT và nhân viên nghiệp vụ).
- Kiểm soát việc thực hiện các định mức hao hụt theo qui định, chỉ đạo giải quyết kịp thời phát sinh khi có dấu hiệu vượt định mức hao NL.
- Thực hiện kiểm kê tài sản nghiêm túc và đúng qui định hàng ngày, hàng kỳ. Báo động khi có phát sinh bất ổn.
- Ký xác nhận các nội dung trên chứng từ luân chuyển nguyên liệu, vật liệu phụ, thành phẩm, bán thành phẩm, vật tư CCDC đến và đi khỏi khu vực.
- Ký hoặc ủy quyền- giao quyền cho các thành viên trong Ban điều hành khu vực các chứng từ “đề xuất” các yêu cầu tài chánh và Nguyên liệu, phụ liệu trong phạm vi khu vực phụ trách và chịu trách nhiệm về nội dung đã ký theo Giấy giao quyền - ủy quyền của TKV đã được BGĐ phê duyệt. Cụ thể:
• Phiếu xuất chuyển công đoạn: các loại hàng hóa, bán thành phẩm, nguyên liệu từ khu vực này sang khu vực khác – trưởng khu vực xem xét và ký vào mục trưởng khu vực.

• Phiếu giao nhận trong cùng khu vực: các loại BTP, nguyên liệu… từ đầu sổ này sang đầu sổ khác trong cùng một khu vực – Trưởng/ phó khu vực xem xét và ký vào mục trưởng / phó khu vực.
• Phiếu xuất kho: các loại hàng hóa, BTP, nguyên liệu từ đầu sổ của các khu vực về kho PNJP – Trưởng/ phó khu vực xem xét và ký vào mục trưởng / phó khu vực.
• Phiếu nhập kho: các loại hàng hóa, BTP, nguyên liệu …từ kho PNJP về khu vực, đầu sổ - Trưởng/ phó khu vực xem xét và ký vào mục trưởng / phó khu vực.
• Phiếu đề xuất: các loại hàng hóa, BTP, nguyên liệu, công cụ dụng cụ, vật liệu phụ từ kho PNJP cho các đơn vị - Trưởng / phó khu vực có nhu cầu xem xét và ký vào mục Người đề xuất .
- Chịu trách nhiệm về sự tuân thủ các qui định về tài chánh, kế toán và qui định Ban Tổng Giám Đốc Cty và pháp luật nhà nước đang ban hành.
- Chịu trách nhiệm liên đới về sự thiệt hại hoặc thất thoát tài sản, nguyên liệu.
3. Quản lý nguồn lực về tài sản và nguyên liệu bảo đảm an toàn tài sản và đúng các định mức về tài chánh và hao hụt nguyên liệu.
(Trọng số: 20%)

- Kiểm soát các định mức nguyên liệu và nguyên liệu tồn thực tế đúng qui định tại các tổ sản xuất (bằng các công cụ IT và nhân viên nghiệp vụ).
- Kiểm soát việc thực hiện các định mức hao hụt theo qui định, chỉ đạo giải quyết kịp thời phát sinh khi có dấu hiệu vượt định mức hao NL.
- Thực hiện kiểm kê tài sản nghiêm túc và đúng qui định hàng ngày, hàng kỳ. Báo động khi có phát sinh bất ổn.
- Ký xác nhận các nội dung trên chứng từ luân chuyển nguyên liệu, vật liệu phụ, thành phẩm, bán thành phẩm, vật tư CCDC đến và đi khỏi khu vực.
- Ký hoặc ủy quyền- giao quyền cho các thành viên trong Ban điều hành khu vực các chứng từ “đề xuất” các yêu cầu tài chánh và Nguyên liệu, phụ liệu trong phạm vi khu vực phụ trách và chịu trách nhiệm về nội dung đã ký theo Giấy giao quyền - ủy quyền của TKV đã được BGĐ phê duyệt. Cụ thể:
• Phiếu xuất chuyển công đoạn: các loại hàng hóa, bán thành phẩm, nguyên liệu từ khu vực này sang khu vực khác – trưởng khu vực xem xét và ký vào mục trưởng khu vực.

• Phiếu giao nhận trong cùng khu vực: các loại BTP, nguyên liệu… từ đầu sổ này sang đầu sổ khác trong cùng một khu vực – Trưởng/ phó khu vực xem xét và ký vào mục trưởng / phó khu vực.
• Phiếu xuất kho: các loại hàng hóa, BTP, nguyên liệu từ đầu sổ của các khu vực về kho PNJP – Trưởng/ phó khu vực xem xét và ký vào mục trưởng / phó khu vực.
• Phiếu nhập kho: các loại hàng hóa, BTP, nguyên liệu …từ kho PNJP về khu vực, đầu sổ - Trưởng/ phó khu vực xem xét và ký vào mục trưởng / phó khu vực.
• Phiếu đề xuất: các loại hàng hóa, BTP, nguyên liệu, công cụ dụng cụ, vật liệu phụ từ kho PNJP cho các đơn vị - Trưởng / phó khu vực có nhu cầu xem xét và ký vào mục Người đề xuất .
- Chịu trách nhiệm về sự tuân thủ các qui định về tài chánh, kế toán và qui định Ban Tổng Giám Đốc Cty và pháp luật nhà nước đang ban hành.
- Chịu trách nhiệm liên đới về sự thiệt hại hoặc thất thoát tài sản, nguyên liệu.
4. Lãnh đạo và dẫn dắt đội ngũ.
(Trọng số: 10%)
- Lãnh đạo và truyền đạt nhận thức cho đội ngũ về sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của PNJ.
- Dẫn dắt và chỉ huy đội ngũ thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược.
- Động viện, khích lệ tinh thần làm việc chủ động sáng tạo.
- Xây dựng phát triển tinh thần lao động tự giác trong toàn bộ nhân viên bằng việc gắn hiệu quả công việc vào lợi ích người lao động.
- Lãnh đạo và kiểm soát việc tuân thủ Nội qui lao động, chính sách lao động, chính sách môi trường, ATLĐ, PCCC, 5S và chịu trách nhiệm trước Ban GĐ CÔNG TY.
- Giám sát quyền lợi các bên trong hệ thống bao gồm người sử dụng lao động và người lao động trên cơ sở công bằng, hợp lý và minh bạch trong thực hiện công việc.
• Thực hiện các công việc được phân công trực tiếp bởi cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN:
• Bằng cấp: Đại học
• Trình độ ngoại ngữ: giao tiếp tốt
CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN:
• Số năm kinh nghiệm liên quan: Ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương
• Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại:
 Có kiến thức về việc lập kế hoạch sản xuất
 Thông thạo các phần mềm vi tính có liên quan.
 Có giấy chứng nhận đã thông qua lớp đánh giá chất lượng nội bộ của Công ty.
CÁC KỸ NĂNG:
• Kỹ năng công việc: Thành thạo Word, Excel, Powerpoint.
• Kỹ năng mềm: Kỹ năng truyền đạt và giao tiếp, Kỹ năng tương tác, Kỹ năng giải quyết vấn đề, nhạy bén, nhạy cảm nhìn nhận sự việc và xử lý quyết đoán nhanh chóng có hiệu quả.
CÁC YÊU CẦU KHÁC:
• Có bản lãnh, dứt khoát, năng động sáng tạo và hoà đồng.
• Có tinh thần trách nhiệm cao

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích