Oracle Database Admin (Lương Thưởng - Chế Độ Hấp Dẫn) Toàn thời gian

6th Floor, King Building - No. 7 Chua Boc Street, Dong Da, Hanoi
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe; Du lịch nghỉ mát với công ty
12 ngày phép; Đóng bảo hiểm trên lương ký hợp đồng; Quà/thưởng sinh nhật lễ tết
Trợ cấp điện thoại

Mô Tả Công Việc

- Installation and Upgrades of Oracle RDBMS software
Administrate and maintain existing Oracle RDBMS but not limited to other DB software
- Build new databases and perform data migrations
- Perform backup and recovery included management on backup media.
- Tuning the performance troubleshooting of database issues interaction with application development for effective database activities.
- Develop database usage security and operation policy and apply to the operation.
- Carry out capacity planning
- Communicate regularly with technical applications and operational staff to ensure database integrity and security
- Provides on call basis 24/7 availability to the distributed computing infrastructure.
- Resolves critical errors and service interruptions.
- Other duty as and when assigned by Supervisors

- Cài đặt và nâng cấp phần mềm Oracle RDBMS
- Quản lý và duy trì Oracle RDBMS hiện có nhưng không giới hạn ở phần mềm DB khác
- Xây dựng cơ sở dữ liệu mới và thực hiện di chuyển dữ liệu
- Thực hiện quản lý bao gồm sao lưu và phục hồi trên phương tiện sao lưu.
- Điều chỉnh việc khắc phục sự cố hiệu suất của các vấn đề cơ sở dữ liệu tương tác với phát triển ứng dụng cho các hoạt động cơ sở dữ liệu hiệu quả.
- Xây dựng chính sách vận hành và bảo mật sử dụng cơ sở dữ liệu và áp dụng vào hoạt động.
- Lập kế hoạch năng lực
- Thường xuyên liên lạc với các ứng dụng kỹ thuật và nhân viên vận hành để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của cơ sở dữ liệu
- Cung cấp tính khả dụng 24/7 trên cơ sở cuộc gọi cho cơ sở hạ tầng điện toán phân tán.
- Giải quyết các lỗi nghiêm trọng và gián đoạn dịch vụ.
- Các nhiệm vụ khác được Quản lý phân công.

Yêu Cầu Công Việc

Qualifications & Experience
- Bachelor's degree in computer science or related discipline and 4 years relevant IT experience
- Al least 2 years full system administration experience in Oracle Database environments 3 years experience as a Oracle database administrator
- Knowledge but not limited to MsSql Mysql MongoDB…
Knowledge and Skills
- Looking for proficiency in Oracle Database primarily with strong knowledge and practice in installation upgrading patching the Oracle 9i 10g 11g single instance/RAC etc.
- Needs to have strong knowledge and practice on solution for Oracle HA Oracle RAC Oracle Data Guard replication etc.
- Needs to be experienced in performance tuning analysis and benchmarking
- Must be able to work with multiple groups to perform enterprise initiatives
- Strong shell scripting skills a real plus
- Must have strong organizational communication
- Must be able to work independently but also as an integral part of the team
Language
Vietnamese - English


Bằng cấp & Kinh nghiệm
- Bằng cử nhân về khoa học máy tính hoặc chuyên ngành liên quan và 4 năm kinh nghiệm CNTT liên quan.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản trị toàn bộ hệ thống trong môi trường Cơ sở dữ liệu Oracle và 3 năm làm quản trị viên cơ sở dữ liệu Oracle.
- Kiến thức nhưng không giới hạn về MsSql Mysql MongoDB…

Ưu tiên những ứng viên có kiến thức và kỹ năng sau:
- Tìm kiếm thông thạo Cơ sở dữ liệu Oracle chủ yếu với kiến thức vững vàng và thực hành nâng cấp cài đặt vá lỗi phiên bản đơn lẻ Oracle 9i 10g 11g / RAC, v.v.
- Cần có kiến thức và thực hành vững vàng về giải pháp sao chép Oracle HA Oracle RAC Oracle Data Guard, v.v.
- Kiến thức và kỹ năng trong phân tích điều chỉnh hiệu suất và đo điểm chuẩn
- Phải có khả năng làm việc với nhiều nhóm để thực hiện các sáng kiến của doanh nghiệp.
- Kỹ năng viết kịch bản shell tốt là một điểm cộng lớn
- Có giao tiếp tổ chức mạnh mẽ là 1 lợi thế
- Có khả năng làm việc độc lập nhưng cũng thể hiện tốt tinh thần đội nhóm

Ngôn ngữ: Tiếng anh giao tiếp cơ bản

Benefits:
- Opportunity to collaborate and work with global clients and stakeholders
- Team outings, travel opportunities, company parties/events, and other exciting activities
* Industry and role-related training
* Ongoing career opportunities

Địa Điểm Làm Việc

6th Floor, King Building - No. 7 Chua Boc Street, Dong Da, Hanoi, Ha Noi, Vietnam
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích