[LITE ON] PE - Process Engineer Toàn thời gian

Số 149, đường 10, Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Bonus in the end of year by performance and working time
24 paid leaves/ year (include annual leaves)
Free meals for employee

Mô Tả Công Việc

1. More than 2 years related working experience of electronic products
2. Master the production process of electronic products
3. Master NPI(New product introduction ) process and lead the NPI meeting
4. Master EC process and lead the EC verification、implement and control
5. Ability to analyze and handle abnormal production of electronic products
6. Ability to FA(Failure Analysis) analysis and FA report capacity
7. Familiar with PLM, SAP & SFSC System Operator is preferred employment
8. Lead the RTY(Rolled Throughput Yield) quality improvement
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến các sản phẩm điện tử
2. Nắm vững quy trình sản xuất các sản phẩm điện tử
3. Quy trình NPI (Giới thiệu sản phẩm mới) và dẫn dắt cuộc họp NPI
4. Quy trình EC chính và dẫn đầu xác minh EC、 thực hiện và kiểm soát
5. Khả năng phân tích các bất thường của sản phẩm điện tử
6. Khả năng phân tích FA (Phân tích Thất bại) và khả năng báo cáo FA
7. Ưu tiên có kinh nghiệm với PLM, điều hành hệ thống SAP & SFSC
8. Dẫn đầu cải tiến chất lượng RTY (năng suất thông lượng cuộn)

Yêu Cầu Công Việc

1. School transcripts.
2. Bachelor's degree or above
3. Relevant certificates or documents sufficient to demonstrate personal ability.
4. Good communication skills, teamwork spirit and learning attitude.

*Language: English or Chinese will be plus.

*Other:
1. Statistics related skill.
2. Well-operation MS Office.
3. Familliarize flexsim.

*Benefits:
1. Attractive and competitive salary and bonus
2. Annual Salary Review
3. Bonus in the end of year by performance working and time working
4. Good chance to study and develop career path stably
5. Clear policy and regulation: Health insurance, social insurance, unemployment insurance…
6. Free shift meals for employee at factory
7. Allowances follow by regulation
8. Professional, dynamic working environment
---------------------------------------------------------------------------
1. Bảng điểm trường.
2. Tốt nghiệp Đại học hoặc trên đại học
3. Giấy chứng nhận có liên quan hoặc tài liệu đủ để chứng minh khả năng cá nhân.
4. Kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần làm việc nhóm và thái độ học tập.

* Ưu tiên Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung

* Yêu cầu khác:
1. Kỹ năng phân tích liên quan
2. Sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng
3. Có kinh nghiệm Flexsim

* Quyền lợi
1. Chế độ lương thưởng cạnh tranh
2. Cơ chế tăng lương hàng năm
3. Thưởng cuối năm dựa trên mức hiệu quả công việc
4. Cơ học hỏi và thăng tiến trong công việc
5. Quyền lợi rõ ràng theo quy định: Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
6. Có ăn ca cho công nhân trong nhà máy
7. Các khoản trợ cấp theo quy định

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích