Industry Sector Marketing Manager Toàn thời gian

HCMC
2000$ - 2500$

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Attractive salary
Health care insurance for family
International working environment

Mô Tả Công Việc

Purpose:
- Delight customers in this sector with unique, insights-based
propositions (both globally & locally developed) implemented well to
create demand and deliver more volume at higher value, especially at
focused market sectors.
Main Duties:
Accountable to deliver the C3+ (defined as C3 less SP&A)
target for the industry sector and brand health development
(awareness, preference, trial, market share/usage, loyalty) for
Tellus, Omala, Gadus etc brands in VN
Có trách nhiệm đạt chỉ tiêu về Lợi nhuận (C3) của ngành và chỉ
tiêu phát triển thương hiệu (nhận biết thương hiệu, yêu thích
thương hiệu, thị phần, mức độ trung thành) ở Việt Nam
• Deliver C3+ and market share for B2B brands in VN
Mang lại mức lợi nhuận đề ra hàng năm (C3) và thị phần cho
các thương hiệu sản phẩm B2B tại Việt Nam.
• E2E ownership of the full 4Ps of marketing for Industry sectors
(B2B - direct and indirect channels) to deliver the C3+ targets in
the most efficient and impactful way possible
Chịu trách nhiệm hoàn toàn về 4P của Marketing cho ngành
Công nghiệp (B2B – bao gồm kênh kinh doanh trực tiếp và
gián tiếp) để đạt chỉ tiêu C3 một cách hiệu quả nhất
• Grow premium sales for Industry sectors (B2B brands) faster
than total and faster than the market to improve both premium
mix, market share and overall profit growth
Tăng doanh số của hàng cao cấp trong ngành Công Nghiệp
nhanh hơn tốc độ tăng doanh số chung và tốc độ tăng trưởng
của thị trường, để cải thiện lợi nhuận chung & thị phần.
• Develop & implement clear long-term strategy and vision,
aligned to global platform, to deliver both short-term and longterm
sustainable profit growth for the Industry sectors, including
ownership for respective portions of annual Roadmaps,
regularly updated/refreshed through new insights, marketing
opportunities, trends & ideas generation.
Phát triển và thực hiện chiến lược với tầm nhìn dài hạn rõ ràng,
phù hợp với nền tảng toàn cầu, nhằm tăng trưởng lợi nhuận cả
ngắn hạn và dài hạn cho ngành Công nghiệp, bao gồm việc thực
hiện & cập nhật các hoạt động & kế hoạch trong bản Kế Hoạch
chung hàng năm
• Ensure T&R, sales pipelines and 3-year development cycles are
linked and well-integrated.
Đảm bảo chỉ tiêu T & R, khách hàng tiềm năng và chu kỳ phát
triển 3 năm được liên kết và được tích hợp tốt.
• Own the B2B brands (and industry sector), SKU portfolio and
associated portfolio health metrics, including product lifecycle,
C3/Finished Product Stock and inventory working capital.
Chịu trách nhiệm cho các thương hiệu của ngành công nghiệp,
danh mục và vòng đời sản phẩm. Chịu trách nhiệm phát triển và
duy trì danh mục sản phẩm đạt các KPI quan trọng như tỷ lệ
các sản phẩm bán với lợi nhuận không đạt kỳ vọng; tỷ lệ thành
công của các sản phẩm mới phát triển; tỷ lệ lợi nhuận/ tồn kho
và vốn lưu động v.v...
• Own the Pricing Strategy, local pricing maps and accountable
for Unit C3 and price premium achieved for assigned industry
sectors (and B2B brands) through value creation and extraction
in order to maximize total C3+.
Lên chiến lược Định giá, bản đồ giá địa phương và chịu trách
nhiệm về UC3 và đạt được mức giá định ra cho các sản phẩm
cao cấp trong ngành công nghiệp (và các thương hiệu sản phẩm
B2B) thông qua việc tạo ra và khai thác giá trị nhằm tối đa hóa
tổng lợi nhuận C3 +.
• Accountable for SP&A planning, execution and return on
investment leveraging advanced analytics and insights to plan
and evaluate most efficient ways to reach target audience. This
includes, but is not limited to, traditional elements of
brand/mktg communications such as media, PR, digital, events,
etc.
Chịu trách nhiệm về việc lên kế hoạch & sử dụng ngân sách
marketing và tận dụng các phân tích dự liệu và thông tin thị
trường để lên kế hoạch và đánh giá một cách hiệu quả nhất về
cách thức tiếp cận khách hàng mục tiêu. Các hoạt động bao
gồm nhưng không giới hạn các phương thức truyền thông
thương hiệu truyền thống như báo chí, kĩ thuật số, tổ chức sự
kiện, vv.
• Leveraging assets and offers from global marketing, must
deliver well-integrated and brand aligned campaigns that create
maximum impact through differentiation.
Phát triển công cụ truyền thông và các đề xuất từ Bộ Phận Tiếp
Thị của tập đoàn để thực hiện các chiến dịch truyền thông phức
hợp và gắn kết thương hiệu giúp mang lại hiệu quả tối đa lên thị
trường thông qua sự khác biệt.
Enable the sales teams to implement proposition into the
customers/markets through close connection and shared
learning.
Làm việc chặt chẽ, kết nối với đội bán hàng để thực hiện các đề
xuất trên khách hàng / thị trường.
• Position and equip the sales staff to value sell to capture the
incremental value created through marketing activities and
brand strength.
Định vị và trang bị cho nhân viên bán hàng kiến thức và công
cụ để bán hàng, tạo thêm giá trị thông qua các hoạt động tiếp
thị và sức mạnh thương hiệu.
• Manage agencies and vendors to effectively develop outsourced
elements of the marketing mix, requiring marketing briefs,
contract negotiations, project management, adherence to brand
guidelines and timely delivery.
Quản lý các agency và nhà cung cấp để thực hiện hiệu quả các
chương trình tiếp thị, các yêu cầu và miêu tả dự án marketing
(marketing brief), đàm phán hợp đồng, quản lý dự án, tuân thủ
các nguyên tắc thương hiệu và đảm bảo tiến độ
• Measure success consistently and thoroughly using agreed
metrics.
Đo lường kết quả các chương trình tiếp thị một cách nhất quán
và triệt để bằng các chỉ số cụ thể đã được thống nhất
• Primary Brand Ambassador, representing the brand and in
all official functions.
• Đóng vai trò là Đại sứ thương hiệu chính, đại diện cho thương
hiệu và tại các sự kiện chính thức của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Experience and
Qualifications
required
1. 5-10 years in high-performing, customer-focused environment,
especially with experience in marketing roles. Prior experience
in trade/channel/customer marketing is strongly preferred,
including channel penetration, trial creation and conversion to
usage/loyalty. Experience managing B2B/Industrial brands is a
plus, especially ones with technology leadership proposition.
FMCG experience is also acceptable./ 5-10 năm làm việc trong
môi trường chuyên môn cao, tập trung vào khách hàng, đặc biệt
là với kinh nghiệm về marketing. Ưu tiên có kinh nghiệm trong
thương mại / kênh / tiếp thị của khách hàng, bao gồm việc thâm
nhập kênh, tạo ra thử nghiệm và chuyển đổi sang sử dụng /
trung thành. Kinh nghiệm quản lý các thương hiệu B2B / Công
nghiệp là một lợi thế, đặc biệt là lãnh đạo trong lịnh vực kĩ
thuật công nghê. Kinh nghiệm FMCG cũng được chấp nhận.
2. Evidence of strong commercial acumen, especially in sales or
technical selling roles, and track record for over-delivery on
targets/ Có sự nhạy bén trong lĩnh vực thương mại, đặc biệt là
trong vai trò bán hàng hoặc kỹ thuật bán hàng, và theo sát việc
thực hiện chỉ tiêu
3. Prior experience delivering impact and efficiency across
marketing mix elements in a plus/ Kinh nghiệm trong việc mang
lại tác động hiệu quả trong marketing mix là một lợi thế
4. Experience developing sector/brand strategy and managing
longer-term innovation/development cycle is helpful/ Kinh
nghiệm phát triển chiến lược ngành / thương hiệu và quản lý
chu kỳ đổi mới / phát triển dài hạn .
5. Experience capturing value through pricing strategy & mgmt. is
desired/ Kinh nghiệm tạo ra giá trị thông qua chiến lược giá cả
và quản lý được đánh giá cao
6. Competency in mining customer insights and using advanced
analytics and acting on these to reach customers./ Có năng lực
trong việc khai thác thông tin chi tiết của khách hàng và sử
dụng các phân tích tiên tiến và hành động để đạt được mục tiêu
7. Solution development and creative problem solving/ Có khả
năng giải quyết vấn đề bằng các ý tưởng mới và sáng tạo.
8. Successful integration for collaborative development and
implementation with global brands & local sales/operations.
Good interpersonal skills./ Thành công trong việc phối hợp và
thực hiện với các đội ngũ bên vùng. Kỹ năng giao tiếp tốt.
9. Must be highly self-motivated and able to effectively manage
self/time amongst many competing priorities/ Khả năng tự khích
lệ bản thân và quản lý thời gian & công việc hiệu quả
10. Lubricants knowledge helpful but not required/ Kiến thức về
ngành dầu nhờn là một lợi thế

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích