Giám Đốc Nhân Sự Toàn thời gian

52-54 Võ Văn Kiệt, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương tháng 13: dao động từ 01 - 06 tháng lương. Thưởng KPI, Thưởng Quý, Thưởng Năm, Thưởng Nóng
Chương trình chăm sóc sức khỏe cao cấp cho bạn và gia đình
Tham gia các khóa đào tạo để phát triển năng lực, hiệu quả làm việc hàng tháng/quý/năm

Mô Tả Công Việc

1. Tài chính:
Quản lý và tiết kiệm ngân sách trên mục tiệu được giao
2. Khách hàng:
Đảm bảo tiêu chí hài lòng khách hàng bên trong và bên ngoài trên cơ sở giá trị cốt lõi công ty .
3. Công việc Hành chính nhân sự/Pháp chế:
a. Hoạch định nguồn nhân lực:
-Nghiên cứu, đề xuất các chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển chung của Đất Xanh Miền Trung.
- Xây dựng các kế hoạch, phương án hành động cụ thể để đạt được các mục tiêu trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực.
- Nghiên cứu, xây dựng các phương pháp dự báo nguồn nhân lực
b. Tuyển dụng:
- Xây dựng chính sách, thủ tục tuyển dụng phù hợp với chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Đất Xanh Miền Trung.
- Nghiên cứu áp dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút ứng viên có năng lực phù hợp với yêu cầu công tác tham gia ứng tuyển.
- Nghiên cứu cải tiến phương pháp, quy trình tuyển dụng và áp dụng các công cụ hỗ trợ để đánh giá chính xác ứng viên.
- Xây dựng quy định, thủ tục về hướng dẫn hội nhập, chế độ đãi ngộ nhân viên mới tuyển.
- Xây dựng các tiêu chuẩn tuyển dụng lao động cho từng nhóm đối tượng.
- Xây dựng định mức ngân sách dành cho công tác tuyển dụng của Đất Xanh Miền Trung.
- Kiểm tra, đánh giá các nhu cầu tuyển dụng đột xuất của các phòng ban/ Chi nhánh Trung Tâm/ Văn Phòng Bắc Miền Trung.
c. Xây dựng cơ cấu tổ chức – quản lý:
- Hướng dẫn các phòng ban/ Chi nhánh TT/ VP. BMT trực thuộc Đất Xanh Miền Trung các quy định chức năng – nhiệm vụ, trách nhiệm – quyền hạn, quan hệ phối hợp và chế độ thông tin.
- Hướng dẫn các phòng ban/ Chi nhánh TT/ VP. BMT xây dựng bảng mô tả công việc cho các chức danh thuộc bộ máy hoạt động của phòng ban/ Chi nhánh TT/ VP. BMT.
d. Công tác cán bộ:
- Xây dựng chính sách, quy định và thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, thuyên chuyển, phân công cán bộ do Tập đoàn quản lý.
- Tham mưu cho TGĐ trong công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, thuyên chuyển, phân công cán bộ thuộc hệ thống.
- Lập quy hoạch cán bộ kế thừa và hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch nhân sự kế thừa để chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát triển.
e. Đánh giá kết quả công tác và năng lực CBNV:
- Nghiên cứu xây dựng / hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả công việc của cá nhân, tập thể.
- Tổ chức đánh giá kết quả công việc, đánh giá năng lực CBNV của Đất Xanh Miền Trung.
- Báo cáo TGĐ tình hình xếp hạng kết quả công việc, năng lực của các phòng ban thuộc khối kinh doanh theo định kỳ.
f. Quản trị tiền lương, tiền thưởng, thu nhập:
- Nghiên cứu thu thập khảo sát lương thị trường để xây dựng chính sách trả lương, thang bảng lương công ty.
- Nghiên cứu đề xuất chính sách tiền thưởng, phụ cấp… cho CBNV.
- Xây dựng quy chế phân phối lương thưởng của Đất Xanh Miền Trung.
- Đề xuất xếp lương, điều chỉnh mức lương chức danh đối với CBNV Đất Xanh Miền Trung.
g. Quan hệ lao động (hợp đồng lao động, khen thưởng kỷ luật, văn hóa Đất Xanh Miền Trung):
- Soạn thảo các quy định, phương pháp lề lối làm việc, ứng xử tại nơi làm việc.
- Kiểm tra việc thực hiện các quy định nhằm hình thành và duy trì các văn hóa Đất Xanh Miền Trung.
- Tham mưu đề xuất TGĐ việc ký kết, gia hạn, chấm dứt hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động đối với CBNV Đất Xanh Miền Trung.
- Giải quyết các đơn thư khiếu tố, khiếu nại, mâu thuẫn tranh chấp về quan hệ lao động nội bộ đối với CBNV Đất Xanh Miền Trung.
- Đề xuất và lập quyết định xử lý kỷ luật, trách nhiệm đối với CBNV vi phạm các quy định của Đất Xanh Miền Trung.
- Hướng dẫn các phòng ban xây dựng các thủ tục, quy định khen thưởng, kỷ luật của phòng ban mình.
h. Quản lý, kiểm soát các nhiệm vụ hành chính.
i. Đào tạo:
- Phối hợp với các phòng ban/ Chi nhánh TT/ VP. BMT nghiên cứu, đề xuất xây dựng mới, cập nhật các chương trình đào tạo;
- Xây dựng kế hoạch đào tạo và điều kiện vật chất (phòng huấn luyện, trang thiết bị, tài liệu, v.v.) phục vụ cho đào tạo và huấn luyện nội bộ.
j. Hướng dẫn nghiệp vụ:
- Tổ chức hướng dẫn, đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cho CBNV nhân sự các đơn vị về các lĩnh vực liên quan đến chức năng của Phòng Hành chính Nhân sự.
- Tổ chức triển khai các chính sách, quy chế, quy định của nhà nước, Tập đoàn và Đất Xanh Miền Trung thuộc chức năng Phòng HCNS đến các phòng ban trực thuộc.
k. Kiểm tra, giám sát hoạt động pháp chế:
- Quy trình quy chế.
- Pháp lý Tranh tụng.
- Tư vấn giải quyết vấn đề liên quan pháp lý công ty.
- Soát xét hồ sơ hợp đồng.
4. Văn hóa Công ty và Thái độ làm việc: Đảm bảo hoạt động và toàn bộ nhân viên trong phòng tuân thủ và phù hợp quy tắc ứng xử và văn hoá Đất xanh. Đào tạo nâng cao năng lực hành vi, thái độ làm việc:
+ Trách nhiệm và chính trực
+ Tuân thủ quy định, vì tập thể đồng đội
+ Hết mình vì kết quả công việc
+ Thái độ ứng xử trong công việc
+ Không ngừng sáng tạo

Yêu Cầu Công Việc

1. Yêu cầu về chuyên môn: Có khả năng xây dựng hệ thống quản trị nhân sự chuyên nghiệp (ISO 9001 : 2015, KPI, Năng lực, VHDN, Quản trị lương bổng phúc lợi theo thị trường).
2. Năng lực / kỹ năng: kỹ năng lãnh đạo, tạo ảnh hưởng, giao tiếp, giải quyết vần đề.
3. Trình độ học vấn/chuyên môn: ĐH hoặc trên ĐH.
4. Số năm kinh nghiệm làm việc: hơn 10 năm.
5. Độ tuổi: 35-50.
6. Trình độ ngoại ngữ / tin học: Anh Văn và vi tính văn phòng.
7. Các yêu cầu khác (nếu có): Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, quyết đoán.

Địa Điểm Làm Việc

52-54 Võ Văn Kiệt, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích