Export Manager (Freight Forwarding) Toàn thời gian

23 Street 8A, Nam Long Residential Area, Tan Thuan Dong Ward, District 7, HCM
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Bonuses for big holidays (30/4, 2/9, 1/1,Lunar new year...), Extra Bonuses with an over target.
Health insurance, Travel, Health check, full salary for SI, Annual Increment.
Sales training in the countries of Ecu Network, World’s biggest LCL/FCL network

Mô Tả Công Việc

Follow Japan service + management Export team
Issue booking
• Báo giá, tiếp nhận các yêu cầu về dich vụ gia tăng từ khách hàng hoặc C/S (hun trùng, đóng kiện gỗ, check packing list, phân loại hàng theo PO#, dán shipping mark, gia cố lại hàng hóa, theo dõi tình trạng hàng tại thời điểm giao hàng…) và chuyển kế hoạch cho bộ phận Logistics
Follow quotation, receiving additional service requested from customers or C / S (fumigating, wooden package,checking packing list, sorting by PO #, shipping mark, reinforcing goods, follow the status of goods at the time of delivery ...) and transfer the plan to the Logistics department
• Gửi thông báo tàu delay, thay đổi tàu, đổi số chuyến, đổi carriers cho khách hàng, sửa lại booking, gửi lại cho khách hàng theo thông tin updated (chưa phát hành bill)
Sending the notice of delayed vessels/ changed vessels & voy number/ changing carriers to customers, revising bookings, sending back to customers by updated information (not releasing bill)
• Nhận R/O từ đại lý, liên hệ với khách hàng, cập nhật cho đại lý lịch xuất của các lô hàng chỉ định
Receiving R / O from the agents, contacting the customers, updating the schedule of NOM shipment to agent.
• Request WO từ Sale, kiểm tra WO của sale
Requesting WO from sale team and checking it.
• Gửi kế hoạch đóng hàng (booking) trong tuần cho kho CFS lấy lệnh kéo vỏ đóng hàng
Sending Stuffing plan to Logs team and Cus/sale team for each routing on one week.
• Cancel booking theo yêu cầu của khách hàng hoặc đại lý
Cancel booking by agent's request or customer's request
• Theo dõi hình ảnh nhập kho và phiếu nhập kho, trả lời nhừng phản hồi của khách hàng
Follow and take care cargo's picture + cargo receipt from warehouse. Answer all customer's question
• Kiểm tra ban đầu SI xem có những lưu ý đặc biệt không
Checking SI 1st
• Lập kế hoach thanh toán cước cho các lô hàng đi trong tuần gửi kế toán
Making payment plans for outbound shipments to Acc team for next week
• Liên hệ các hãng tàu/nhà cung cấp yêu cầu xuất & gửi hóa đơn. Kiểm tra hóa đơn từ các hãng tàu/nhà cung cấp, lập lệnh thanh toán, chuyển giao hóa đơn cho bộ phận kế tóan để tiến hành thanh toán.
Requesting invoioces from shipping lines / suppliers and checking it. Arranging to pay invoices with Acc team.
• Gửi yêu cầu điện giao hàng từ các hãng tàu & Gửi điện giao hàng/BL surendered cho đại lý làm cơ sở tham chiếu
Requesting Sur MBL and send it to Agent
• Import tarriff (hàng chỉ định)/RR (hàng freehand) vào BL file, nhập doanh thu/chi phí vào file để tính profit file, comment file loss
Finishing Profit file
• Gửi invoice/profoma cho đại lý (thông báo với đại lý các yêu cầu quan trọng từ khách hàng đối với mỗi lô hàng)
Sending invoice/proforma to Agent (note to Agent : specail notices)
• Request invoice từ đại lý (nếu có). Kiểm tra các hóa đơn đại lý. Đối chiếu với dữ liệu trên TOPAZ.
- Nếu đúng, chuyển bộ phận kế toán thanh toán.
- Nếu sai, làm việc lại với đại lý để có được số liệu chính xác
Request agent's invoice (if any). Checking it and revise if need
- If correct, transfer it to ACC for payment
- If Wrong, Work with agents to get the right info
• Revise File theo yêu cầu của Sale/Agent/Cus…
Revising files if needed
• Giải quyết các trouble xảy ra (theo chế độ 1 cửa, Docs team chỉ support thông tin) & Take care những yêu cầu của khách hàng
Solving the troubles

Lập và gửi CLP cho kho & Log để đóng hàng các tuyến mỗi tuần
Preparing &Sending final Stuffing list to wahouse & Logistic team to stuffing cargo

• Đối chiếu với các nhà cung cấp dịch vụ (kho CFS) về sản lượng hàng xuất từng tháng
Checking volumes with Warehouse/ Supllier
• Thống kê hiệu suất của các Sales man hàng tháng
Finishing bonus reports for sale man
• Thống kê Commission của khách hàng
Finishing Commision reporst for client
• Kiểm tra cac file E2E đã được xác nhận từ đại lý, lên hóa đơn E2E cho đại lý hoặc kiểm tra hóa đơn E2E nhận được từ đại lý
Finishing E2E Reports
• Phân tích volume & lợi nhuận của các Trade Lane
Checking and following volume & profit of each Trade Lane
• Theo dõi yêu cầu đại lý gửi Devanning report & stuffing report tại cảng chuyển tải & cảng đích. Kiểm tra Devanning report từ đại lý, theo dõi thông tin từ đại lý đến khi khách hàng nhận hoàn tất việc nhận hàng tại cảng đến
Following requests from Agent for Devanning reports & stuffing reports at the Hub Port & destination port. Checking Devanning reports from the agents, tracking information from the agents to the customer to ensure them receiving & completing the delivery at the destination port

Các công việc liên quan khác theo sự phân công của Tổng Giám Đốc.
Other related jobs as assigned by the General Director.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp đại học khối Kinh Tế, Ngoại Thương, Hàng hải, hoặc Kỹ Thuật chuyên ngành liên quan Logistics, Hàng hải, vận chuyển.
• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Shipping/Forwarding/Logistics
• Có khả năng làm việc độc lập & quản lý đội nhóm tốt
• Tiếng Anh Tốt

Địa Điểm Làm Việc

23 Street 8A, Nam Long Residential Area, Tan Thuan Dong Ward, District 7, HCM
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích