Executive Sous Chef/ Bếp Phó Điều Hành Toàn thời gian

Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

The wage agreements in interview.

Mô Tả Công Việc

RESPONSIBILITIES AND MEANS/TRÁCH NHIỆM CHUNG

• Assist the Executive Chef to manage stocks and supplies.
Hỗ trợ Bếp trưởng điều hành để quản lý hàng tồn kho và nguồn cung cấp.
• Assist the Executive chef to organize the department to suit need and optimize headcount to improve "prime cost"
Hỗ trợ bếp trưởng điều hành trong việc cấu trúc sơ đồ tổ chức bộ phận phù hợp với nhu cầu và tối ưu hóa nguồn lực nhằm cải thiện chi phí.
• Assist the Executive chef to achieve the productivity ratios as budgeted
Hỗ trợ bếp trưởng điều hành để đạt tỷ lệ năng suất trong phạm vi ngân sách.
• Assist the Executive chef to carry out inventories, inputs data and explains consumption differences
Hỗ trợ Bếp trưởng điều hành để thực hiện kiểm kê, nhập dữ liệu đầu vào và giải thích chênh lệch về chi phí tiêu thụ.
• Continually looking for ways to improve costs and ratios while maintaining the high standard of service and quality of products
Không ngừng tìm kiếm cách thức để cải thiện tỷ lệ chi phí trong khi đó vẫn đảm bảo đạt được tiêu chuẩn dịch vụ.
• Actively involved in end-of-month procedures and justifies any differences.
Tích cực tham gia vào các quy trình kiểm kê, báo cáo cuối tháng và giải thích, chứng minh những khoản chênh lệch.
• Control the quality and amount of his production.
Kiểm soát chất lượng và số lượng sản phẩm.
• Control the hygiene in his work areas, equipments and materials.
Kiểm soát vệ sinh trong khu vực làm việc, trang thiết bị và nguyên vật liệu.
• Control the cost of his production
Kiểm soát về giá cả, chi phí của sản phẩm.
• Maintain the food cost mentioned in the budget
Duy trì mức chi phí định mức cho từng loại thực phẩm.
• Approve the weekly work schedule of his staff
Phê duyệt kế hoạch làm việc hàng tuần của nhân viên.
• Develop positive attitude on job skills, knowledge, and creativity of the staff.
Xây dựng thái độ tích cực về kỹ năng làm việc, về kiến thức và sự sáng tạo của nhân viên.
• Provide them the basis of working in a kitchen in order to increase their qualification and culinary knowledge.
Cung cấp kiến thức cơ bản về bộ phận cho nhân viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và kiến thức về ẩm thực.
• Adapt to their capacities and aptitudes
Đáp ứng được năng lực và kỹ năng làm việc.
• Respect the needs and individuality of the staff
Tôn trọng những nhu cầu cá nhân của nhân viên
• Develop their self-confidence
Phát triển sự tự tin của nhân viên.
• Training of the staff
Đào tạo cho nhân viên.
• Control the daily operation
Kiểm soát các hoạt động hàng ngày.
• Develop kitchen staffs skills on delegation
Phát triển kỹ năng của nhân viên nhà bếp thông qua việc ủy thác.
• Work and communicate closely and effective with all departments.
Liên hệ chặt chẽ và hiệu quả với tất cả các bộ phận.
• Set an example and ensure that staff adheres to the grooming standards of hotel and behavior as well as hygiene standards.
Gương mẫu và đảm bảo rằng nhân viên phải tuân thủ các tiêu chuẩn về trang phục, tiêu chuẩn hành vi và tiêu chuẩn vệ sinh phù hợp với yêu cầu của khách sạn.

HEALTH AND SAFETY/ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE
- Ensure that all potential and real Hazards are reported immediately and rectified.
Đảm bảo báo cáo ngay lập tức những nguy hiểm tiềm ẩn có nguy cơ cao và được khắc phục kịp thời
-Be fully conversant with all departmental Fire, Emergency and Bomb procedures.
Được tập huấn các quy trình khi có cháy, tình huống khẩn cấp và tình huống bom
-Ensure that all emergency procedures are rehearsed, implemented and enforced to provide for the security and safety of guests and Ambassadors.
Đảm bảo rằng tất cả các quy trình khẩn cấp được tập luyện, thực hiện và tuân thủ nhằm đảm bảo an ninh và an toàn của khách hàng và nhân viên
-Ensure the safety of the persons and the property of all within the premises by fairly applying Hotel Regulations by strict adherence to existing laws, statutes etc.
Đảm bảo sự an toàn về người và tài sản trong các cơ sở bằng cách áp dụng và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định khu nghỉ dưỡng và các văn bản luật hiện hành, v.v.
-Ensure all Ambassadors within the department work in a manner which is safe and unlikely to give risk of harm or injury to selves or others
Đảm bảo tất cả nhân viên trong bộ phận làm việc một cách an toàn và không có nguy cơ gây tổn hại hoặc thương tích cho bản thân hoặc người khác
-Use safe manual handling techniques and practice safe work habits following Accor AllSafe, Health, Safety and Environment policies, maintain procedures to minimize our impact on the environment and prevent pollution.
Sử dụng các kỹ thuật xử lý thủ công an toàn và các thói quen làm việc an toàn theo chính sách ALLSAFE của Accor, các chính sách về sức khỏe, an toàn và môi trường, duy trì quy trình nhằm giảm thiểu tác động của con người tới môi trường và ngăn ngừa ô nhiễm.
-Responsible for the implementation and enforcement of Accor Software , details as per Accor rules and regulations.
Chịu trách nhiệm trong việc sử dụng các phần mềm Accor, chi tiết theo quy định của Accor.
-Ensure all ambassadors within the department follow the Accor Ethics and CSR Charter
Đảm bảo tất cả nhân viên trong bộ phận tuân thủ theo các điều lệ đạo đức và hoạt động bền vững của Accor.

Yêu Cầu Công Việc

***BENEFITS:
- Employee benefit card offering discounted rates in Accor Hotels worldwide.
- Develop your talent through learning programs by Academy Accor.
- Opportunity to grow within your property and across the world!
- Ability to contribute to local community and make a difference through our Corporate Social Responsibility activities, like Planet 21.

Địa Điểm Làm Việc

Khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích