Corporate Legal Manager Toàn thời gian

Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

More detail will be discussed in the interview

Mô Tả Công Việc

1. Leadership role
- Assist Legal Director and ensure efficient management of staff and resources in the Legal department.

2. Legal risk management
-In charge of preparation, review and provide legal advice on different documents related to business and operation such as real estate SPA, service contracts, building consultant contracts, tender, construction, procurement, bank loans papers, ERP, etc.
- Review ongoing cases and advise management accordingly.
- Liaise with relevant departments to ensure that where legal risks have been identified and taken.
- Provide legal protection and risk management advice to management especially on contract management.
- Provide and interpret legal information, conduct training and disseminate appropriate legal requirements to staff.

3. Policy development
- Review and advise management on legal implications of internal policies and procedures.
- Review, draft contracts and internal policies and ensure that they are in compliance with all statutory or legal requirements.

4. Litigation management
- Review progress of outstanding litigation, liaise with external lawyers.
- Representative of the company to resolve the disputes and complaints of customers, residents, contractors, etc. related to the company's business operations and reputation

5. Contract negotiation
- Review all contracts or any other documentation where the Company has committed itself and assess legal implications that need to be brought to the executive management’s attention.
- Prepare, review and modify contractual documentations to support various business activities.
- Negotiate, review and draft documentation for business transactions, prepare and advise when necessary to ensure information is submitted on time.

6. Administrative duties
- Provide continuous leadership, training and development of department staff ensuring an effective and motivated team.

7. Report
- Prepare the regular or unexpected reports as requests from the manager.
----
1. Vai trò lãnh đạo
- Hỗ trợ Giám đốc pháp lý và đảm bảo quản lý hiệu quả các chuyên viên của bộ phận Pháp lý.

2. Quản lý rủi ro
- Phụ trách soạn thảo, rà soát, thẩm định các loại văn bản, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng kinh doanh, hợp đồng mua bán Bất động sản, chuyển nhượng, đặt cọc, vay vốn, chuyển đổi giấy phép KD, chuyển đổi thành viên góp vốn, hợp đồng thi công, tư vấn xây dựng, đấu thầu, mua sắm etc…
- Xem xét hồ sơ pháp lý và đưa ra tư vấn hợp lý.
- Liên hệ với các phòng ban liên quan để đảm bảo xác định những rủi ro pháp lý.
- Cung cấp bảo hộ pháp lý và tư vấn quản lý rủi ro cho ban quản trị cấp cao đặc biệt là về quản lý hợp đồng.
- Cung cấp và giải thích các thông tin pháp lý, tổ chức đào tạo và phổ biến những yêu cầu pháp lý phù hợp cho nhân viên.

3. Phát triển chính sách
- Xem xét và tư vấn về mặt pháp lý đối với các quy trình và chính sách nội bộ
- Xem xét, soạn thảo hợp đồng và các chính sách nội bộ để đảm bảo rằng tất cả đều phù hợp với các quy định và yêu cầu pháp lý.

4. Quản lý tranh chấp
- Rà soát tình hình các vụ kiện, giữ liên lạc với các luật sư bên ngoài.
- Đại diện công ty trong việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại của khách hàng, cư dân, nhà thầu vvv… liên quan đến hoạt động kinh doanh và uy tín của công ty

5. Đàm phán hợp đồng
- Xem xét lại các hợp đồng hoặc bất kỳ các tài liệu khác mà Công ty đã cam kết và thẩm tra các vấn đề pháp lý cần được làm rõ cho ban quản lý điều hành.
- Chỉnh sửa, xem xét và bổ sung những điều khoản hợp đồng để hỗ trợ những hoạt động kinh doanh khác nhau.
- Đàm phán, xem xét và soạn thảo tài liệu cho những giao dịch kinh doanh, chuẩn bị và tư vấn khi cần thiết để đảm bảo thông tin được trình ký đúng thời hạn.

6. Nhiệm vụ hành chính
- Liên tục giám sát, đào tạo và phát triển nhân viên của phòng ban nhằm đảm bảo làm việc hiệu quả và tích cực của nhóm.

7. Báo cáo
- Lập báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Bachelor degree or Master's degree
- Solid experience in Civil law, Enterprise law, Commercial Law
- Experience in contract, property, employment, commercial and administrative law: at least 05 years
- Excellent negotiation and legal advice skills
- Have experience in working with foreign expertise.
- Fluent in English writing and negotiation

-----
- Đại học chuyên ngành hoặc Thạc sĩ
- Kinh nghiệm vững chắc về luật Dân sự, luật Doanh nghiệp, luật Thương mại
- Có kinh nghiệm tối thiểu 05 năm về hợp đồng, bất động sản, nhân sự, thương mại và luật hành chính
- Kỹ năng tư vấn pháp lý và đàm phán xuất sắc
- Có kinh nghiệm làm việc với các chuyên gia nước ngoài.
- Thông thạo tiếng Anh viết và đàm phán

Địa Điểm Làm Việc

Ho Chi Minh
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích