We Have 24 Jobs For You

National Sale Manager |Giám Đốc Kinh Doanh Toàn Quốc

 • Bán hàng, Nông nghiệp/Lâm nghiệp, Cấp quản lý điều hành
 • 30/08/2021

Registration & IP Executive

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

National Commercial Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 21/09/2021

R&D Manager for Map Pacific Viet Nam Co., Ltd

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 14/09/2021

R&D Manager for Map Pacific Viet Nam Co., Ltd

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

R&D Manager for Map Pacific Viet Nam Co., Ltd

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Marketing Manger (Top Management Level)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

R&D Manager for Map Pacific Viet Nam Co., Ltd

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

R&D Manager for Map Pacific Viet Nam Co., Ltd

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Pesticide Legislation Controller

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Pesticide Legislation Controller

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Deputy R&D Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

R&D Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Registration & IP Executive

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

PCO Manager ( Pest Control Operation)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 29/09/2021

Đại Diện Kinh Doanh (tại Nhiều Tỉnh)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/10/2021

Đại Diện Kinh Doanh (tại Nhiều Tỉnh)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/10/2021

Internal Audit ( Kiểm Toán Nội Bộ )

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 29/09/2021

National Commercial Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 29/09/2021