We Have 62 Jobs For You

Trưởng Phòng Nhân Sự (Lương 1500$ - 2000$)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng (QCM)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Trưởng Phòng Pháp Chế

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Phó Phòng Tuyển Dụng

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Giám Đốc Trung Tâm Khai Thác

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Phó Phòng Tuyển Dụng

 • Tư vấn, Hành chánh/Thư ký, Nhân sự
 • 30/08/2021

Trưởng Phòng Nhân Sự (Biết Tiếng Trung)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Trưởng Phòng Quy Hoạch Mạng Lưới

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Trưởng Phòng Quy Hoạch Mạng Lưới

 • Tài chính/Đầu tư, Kho vận, Vận chuyển/Giao nhận
 • 30/08/2021

HR Supervisor (HRBP) – Trưởng Nhóm Nhân Sự

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Trưởng Phòng Pháp Chế

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Giám Đốc Trung Tâm Khai Thác

 • Vận chuyển/Giao nhận, Hoạch định/Dự án, Cấp quản lý điều hành
 • 30/08/2021

Giám Đốc Khu Vực (RM)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Kế Toán Trưởng Vùng (Khu Vực)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Kế Toán Trưởng Chi Nhánh

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021