We Have 24 Jobs For You

F&B Sales Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Training Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 10/09/2021

HR Officer (C&B)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 10/09/2021

Restaurant Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 10/09/2021

Restaurant Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 17/09/2021

Director of Convention Sales

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 10/09/2021

Director of Convention Sales

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 17/09/2021

Training Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 17/09/2021

Assistant Executive Housekeeper

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Assistant Chief Engineer

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Marketing & Communications Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Marketing & Communication Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 10/09/2021

Convention Sales Executive

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

F&B Sales Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 10/09/2021

F&B Sales Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 17/09/2021

Phó Giám Đốc Kinh Doanh Tiệc

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

E-Commerce Executive

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Phó Quản Lý Bộ Phận Buồng

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

F&B Sales Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Convention Sales Executive

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021