We Have 7 Jobs For You

Giám Đốc Điều Hành

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Nhân Viên Truyền Thông Marketing

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Nhân Viên Truyền Thông Marketing

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Giám Đốc Điều Hành

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

HSE Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Floor Supervisor (Giám Sát Rạp Phim)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Assistant Cinema Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021