We Have 31 Jobs For You

Purchasing Specialist (Cosmetic Industry)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Graphic Designer (Cosmetics Brand Identity)

 • Mỹ Thuật/Nghệ Thuật/Thiết Kế, Quảng cáo/Khuyến mãi/Đối ngoại, Truyền hình/Truyền thông/Báo chí
 • 14/09/2021

Creative Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Python/ Django Developer

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Uiux Artist Game 2D

 • Mỹ Thuật/Nghệ Thuật/Thiết Kế, Quảng cáo/Khuyến mãi/Đối ngoại, IT - Phần mềm
 • 30/08/2021

Front – End Developer (ReactJS)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Python/ Django Developer

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Data Engineer (Python)

 • Quảng cáo/Khuyến mãi/Đối ngoại, IT - Phần mềm, Marketing
 • 14/09/2021

Data Engineer (Python, SQL)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Quản Lý Phòng Telesales

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Game Designer

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Digital Marketing Leader (Mảng Retail)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Thiết Kế Website/landing Page/2D

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Digital Marketing (Mảng Game )

 • Internet/Online Media, Quảng cáo/Khuyến mãi/Đối ngoại, Marketing
 • 30/08/2021

Game Designer

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Data Analyst

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021