We Have 27 Jobs For You

Accounting Officer

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Trainer ( Lương Hấp Dẫn )

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Head of Production (Plant) 16 / Head of Ks/vk Area

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Technical Product Management Engineer (TPM)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Technical Product Management Engineer (TPM)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Change Management

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Plant Controlling

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Supplier Quality Assurance

 • Sản Xuất, Hoạch định/Dự án, QA/QC, Sản Xuất Hỗ Trợ
 • 30/08/2021

Supervision of Production Unit(S) 12 / Foreman Vk

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Supervision of Production Unit(S) 12 / Foreman Vk

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Quality Supervisor

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Head of Production (Plant) 16 / Head of Ks/vk Area

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Head of Quality

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Quality Executive

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Head of Logistic

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Material Planning & Control Dec

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Logistics Planning

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Warehouse Supervisor ( Lương Hấp Dẫn)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Technical Product Management Engineer (TPM)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Technical Specialist 12 / Electrician

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021