We Have 45 Jobs For You

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Phó Phòng Kinh Doanh Khai Thác Dự Án

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 10/09/2021

Kỹ Sư Kết Cấu

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 17/09/2021

Trưởng Bộ Phận Thầu Chi Nhánh Miền Nam

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Trợ Lý Giám Đốc Chi Nhánh

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 17/09/2021

Kĩ Sư Hiện Trường

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Giám Đốc Vật Tư Thiết Bị

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 17/09/2021

Kỹ Sư Vẽ Shopdrawing

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 14/09/2021

Kỹ Sư Cơ Điện

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 17/09/2021

Trưởng Bộ Phận Thầu Chi Nhánh Miền Nam

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021