We Have 23 Jobs For You

Chủ Trì Thiết Kế Cơ Điện

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Quản Lý Điều Phối Thiết Kế

 • Xây Dựng, Kiến trúc/Thiết kế nội thất, Xây dựng, Hoạch định/Dự án
 • 30/08/2021

Quản Lý Điều Phối Thiết Kế

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Chủ Trì Kiến Trúc

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Tuyển Dụng 01 Kỹ Sư Điều Hòa

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Chủ Trì Thiết Kế Kết Cấu

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Chủ Trì Thiết Kế Kết Cấu

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Kiến Trúc Sư

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Chủ Trì Thiết Kế Kết Cấu

 • Xây Dựng, Kiến trúc/Thiết kế nội thất, Xây dựng, Hoạch định/Dự án
 • 30/08/2021

Chủ Nhiệm Thiết Kế

 • Xây Dựng, Kiến trúc/Thiết kế nội thất, Xây dựng, Hoạch định/Dự án
 • 30/08/2021

Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Kiến Trúc Sư (Tập Sự)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Kiến Trúc Sư Chủ Trì/ Concept

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Kiến Trúc Sư Chủ Trì/ Concept

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Kiến Trúc Sư Chủ Trì

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 10/09/2021

Kiến Trúc Sư Chủ Trì

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Kiến Trúc Sư (Tập Sự)

 • Xây Dựng, Kiến trúc/Thiết kế nội thất, Xây dựng, Hoạch định/Dự án
 • 30/08/2021

Chủ Nhiệm Thiết Kế

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Chủ Trì Kiến Trúc

 • Xây Dựng, Kiến trúc/Thiết kế nội thất, Xây dựng, Hoạch định/Dự án
 • 30/08/2021