We Have 4 Jobs For You

Trưởng Phòng Kế Hoạch Kỹ Thuật Dự Án Xây Dựng

  • Xây Dựng, Xây dựng, Hoạch định/Dự án, Cấp quản lý điều hành
  • 30/08/2021

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự

  • Xây Dựng, Xây dựng, Hành chánh/Thư ký, Nhân sự
  • 30/08/2021

Trưởng Phòng Tài Chính

  • Tài chính/Đầu tư, Xây Dựng, Xây dựng, Cấp quản lý điều hành
  • 30/08/2021

Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án

  • Xây Dựng, Xây dựng, Hoạch định/Dự án, Cấp quản lý điều hành
  • 30/08/2021