We Have 432 Jobs For You

Trưởng Nhóm Kế Hoạch (Quản Lý Dự Án Xây Dựng)

 • Xây Dựng, Xây dựng, Hoạch định/Dự án, Cấp quản lý điều hành
 • 30/08/2021

Kỹ Sư Trắc Đạc

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 17/09/2021

Kỹ Sư Điện (Dự Án Nhà Máy Nhiệt Điện)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Kỹ Sư Điện (Dự Án Nhà Máy Nhiệt Điện)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Phó Giám Đốc Nhà Máy Điện Gió

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Trưởng Phòng Quản Lý Hệ Thống

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Trưởng Phòng Nhân Sự

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Kỹ Sư Khối Lượng (QS)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Trưởng Phòng Kết Nối Đầu Tư

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Trưởng Ca Nhà Máy Điện Gió

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Chuyên Viên Truyền Thông

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Chuyên Viên Pháp Chế

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Chuyên Viên/ Chuyên Gia Lĩnh Vực Bsc- KPIs

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Chuyên Viên Y Tế

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021