We Have 5 Jobs For You

Backend Engineer (NodeJS, AWS)

  • Không thuộc ngành nghề nào
  • 30/08/2021

AI Engineer (Python)

  • Không thuộc ngành nghề nào
  • 30/08/2021

Technical Leader (Salary up to 60,000,000 VND)

  • Không thuộc ngành nghề nào
  • 30/08/2021

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (Công Ty IT)

  • Không thuộc ngành nghề nào
  • 30/08/2021